Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Vize NZDM 2030

Tento materiál vznikl v průběhu let 2018 a 2019 ve spolupráci zástupců členské základny ČAS.

Vize 2030 vychází z potřeby využití potenciálu stávající služby NZDM a jeho dalšího rozvoje. NZDM jsou jedinečná ve schopnosti vyhledávat, navazovat a udržet kontakt s cílovou skupinou, která je pro jiné služby obtížně dostupná. NZDM klade důraz na přizpůsobení se dospívajícím a mladým dospělým a jejich přirozenému prostředí a na schopnost reagovat na rychlé změny životního stylu, kultury, hightlights světa dospívajících včetně virtuálních světů sociálních sítí. Pracovníci a pracovnice NZDM využívají znalostí nejen ze sociální práce, ale také z vývojové psychologie, pedagogiky, pedagogiky volného času pro práci se skupinou dětí nebo dospívajících. Jejich cílem je aktivizovat tyto mladé lidi a zvyšovat jejich kompetence tak, aby byli schopni a ochotni řešit své nepříznivé sociální situace a převzít zodpovědnost za svůj život.

V praxi současných služeb se stále přesvědčujeme, že ohrožených dětí i dospívajících je mnoho a včasná intervence často chybí. Vidíme, že mnohdy je věcí šťastné náhody, když můžeme intervenovat včas, když se odborné pracoviště dozví o potřebě intervence a lze ji uskutečnit. Dítě nebo dospívající přitom nežijí izolovaně, jsou pevně ukotveni ve společenském systému – absolvují povinnou školní docházku, preventivní lékařské prohlídky, navštěvují neformální a mimoškolní vzdělávání, je stanoven systém sociálně právní ochrany, existují sociální služby. S každým musíme počítat a všechny složky systému se musí propojit při řešení nepříznivých sociálních situací dítěte při současně nezbytné aplikaci práv dítěte. Takovou spolupráci také ve Vizi NZDM 2030 reflektujeme.

Domníváme se, že dosud není plně využíván potenciál NZDM a kompetence a zkušenosti jejich pracovnic a pracovníků. Je efektivní a důležité zapojovat je do případových konferencí, do individuálních plánů, mezi institucemi vzájemně pracovat na cílech a obsahu práce s klienty. Rovněž podporujeme a snažíme se iniciovat mezioborovou a meziresortní spolupráci. Informovat učitele, vychovatele, sociální pracovníky dalších sociálních služeb včetně samosprávných orgánů a orgánů státní správy o existenci NZDM a jejich kompetencích.

Vize NZDM 2030

NZDM v roce 2030 je službou, která spolupracuje se všemi relevantními osobami a institucemi, především s OSPOD, rodinou a školou, je jim rovnocenným partnerem. Je lídrem a iniciátorem případové práce s klienty. Aktivně vyhledává a oslovuje klienty, pracuje s nimi na všech místech, kde se pohybují. Pracovníci NZDM jsou odborníky na období dětství, dospívání a potřeby s tím související. Poskytuje spektrum služeb, které umožňují klientům převzít zodpovědnost za svůj život. NZDM je prostor, kde vyslyší hlas dítěte...

S kým spolupracuje NZDM

Rodina, škola, OSPOD, střediska volného času, zájmové vzdělávání, Probační a mediační služba, kurátor, policie, státní zastupitelství, Městská policie – strážníci, lékaři, zdravotnická zařízení, psychologové, psychiatři.

To, s kým NZDM spolupracuje, se odvíjí od potřeb klienta, řešení jeho situace. Nemusíme spolupracovat se všemi, pouze s relevantními subjekty. Jsou případy, kdy ani spolupráce není nutná a na řešení situace se podílí pouze pracovníci a pracovnice zařízení.

Co NZDM nabízí:

 • Sociální práci s cílovou skupinou věku 6–26 let – jsme jedinou sociální službou specializovanou na tuto cílovou skupinu.
 • Depistáž, monitoring: umíme cílovou skupinu najít, umíme dělat terénní práci.
 • Terénní práce je základ kontaktní práce, každé NZDM by mělo mít registrovánu a umět dělat službu v terénu.
 • Kontaktní práci: umíme jít s cílovou skupinou do kontaktu, navázat vztah, získat pozornost a důvěru, respekt.
 • Dostupnost: pohybujeme se tam, kde cílová skupina, jdeme za ní, mluvíme jazykem, kterému cílová skupina rozumí.
 • Práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením (s těmi, se kterými se nikdo jiný nebaví, neumí to), mluvíme o věcech, o kterých se s nimi nikdo nebaví, způsobem, kterému rozumí. 
 • Situační intervenci.
 • Doprovázení.
 • Advokační činnost.
 • Identitní práci.
 • Sociálně terapeutickou práci.
 • Sociální učení, neformální vzdělávání. 
 • Kariérní poradenství, orientaci CS ve společenském systému.
 • Umíme rozlišit, zda klientovi/ce umíme poskytnout podporu a pomoc sami, nebo zda oslovíme další odborníky a služby.
 • Jsme jediný segment služeb, který opakovaně unese selhání klientů – selhání není pro službu důvodem k represi nebo ukončení služby.
 • Vyplňování mezer v systému, mosty mezi jednotlivými subjekty systému (case management).

Kdo v NZDM pracuje?

Sociální pracovníci a pracovnice s životní i kariérní zkušeností, kteří neztratili schopnost si hrát a být partnery cílové skupiny. Všechny tyto aspekty jsou obsaženy v týmu NZDM. Ten kombinuje pracovníky se schopností a kompetencí držet trendy cílové skupiny a provozovat aktivity cílové skupině blízké a pracovníky s delší poradenskou zkušeností, ideálně ve věku rodičů a prarodičů cílové skupiny. NZDM využívá služeb dalších odborných pracovníků jako jsou psychologové, psychiatři, speciální a sociální pedagogové a další.

Tagy