Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Seznam všech vzdělávacích programů

Veškeré kurzy pro Vás rádi připravíme na míru. Vybírat můžete z nabídky všech vzdělávacích programů ČAS. Kurzy, které jsou realizovány Institutem kontaktní práce, jsou označeny „akreditováno MPSV – IKP“.

 1. Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost – úvod do tématu v praxi sociálních služeb
 2. BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)  
 3. Case management v prostředí sociálních služeb
 4. Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby
 5. Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek
 6. Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled 
 7. Duševní zdraví dětí a dospívajících – zvyšování psychické odolnosti 
 8. Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 9. Individuální plánování v nízkoprahových službách
 10. Individuální plánování v praxi
 11. Jak na prevenci v NZDM?
 12. Jak vést malý tým I.
 13. Jak vést malý tým II.
 14. Kariérové poradenství pro klienty NZDM
 15. Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)
 16. Kompetence ke kontaktní práci (sebezkušenostní výcvik kontaktní práce)
 17. Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním v nízkoprahových službách
 18. Konktaktní práce s migranty 
 19. Krizová intervence nejen pro streetwork – základy
 20. Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující
 21. Lektorské dovednosti
 22. Možnosti práce s předluženým klientem v praxi
 23. Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb
 24. Od předsudku k diskriminaci
 25. ORP jako most k lidem a službám!
 26. Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)
 27. Potřeby klientů nízkoprahových služeb II. (zdroje a postupy při plánování vhodných intervencí – inspirace) 
 28. Práce s klientem s agresí v chování
 29. Práce s předsudky v sociálních službách
 30. Respektující přístup k LGBT+ dětem a dospívajícím v kontextu sociální práce
 31. Romové a sociální vyloučení
 32. Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
 33. Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb
 34. Sociální práce s lidmi bez domova
 35. Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky
 36. Umění rozhovoru
 37. Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci
 38. Úvod do sociálně-právní ochrany dětí
 39. Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny
 40. Výcvik v motivačních rozhovorech
 41. Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí
 42. Workshop – Jak na sociální sítě s nízkými rozpočty
 43. Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL
 44. Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření
 45. Základy terénní práce s mládeží

Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost – úvod do tématu v praxi sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0765-SP/PC
Lektoři: Petr Hampacher, DiS.

Vzdělávací program se věnuje problematice praktického naplňování zákonné mlčenlivosti o poskytování sociálních služeb, problematice anonymního poskytování sociálních služeb a naplňování oznamovací povinnosti. Důraz je kladen na propojení tématu s praxí poskytování sociálních služeb. Program provází účastníky nejen zákonnými ustanoveními tématu a souvisejícími standardy kvality, ale věnuje se především rovině přímé práce s klientem. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe poskytovatelů modeluje možné přístupy při práci s informacemi klientů a o klientech, předávání informací a prolomení mlčenlivosti. Účastníci v průběhu vzdělávacího programu budou reflektovat své profesní zkušenosti a pracovat s autentickou dokumentací svých služeb. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu v kontextu sociálních služeb.

BE THE BEST (jak se stát nejlepším poskytovatelem nízkoprahových preventivních služeb)

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0169-VP
Lektoři: Bc. Jan Syrový

Každý poskytovatel sociálních služeb v České republice musí zajišťovat jejich minimální požadovanou úroveň kvality v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Nízkoprahové preventivní služby přitom musí zohlednit specifika vyplývající z charakteru jejich cílové skupiny a druhu poskytovaných služeb. Mezi základní specifika řízení a rozvoje kvality nízkoprahových preventivních služeb patří větší důraz na prokazování užitečnosti (kvality) svých služeb jiným zainteresovaným stranám, než jsou klienti (politici, rodiče, policie, soudy, úřady, veřejnost apod.). Vzdělávací program BE THE BEST je orientován především na tu část řízení a rozvoje kvality, která se věnuje identifikaci nejdůležitějších zainteresovaných stran, zjištění jejich požadavků a očekávání, stanovení metod a postupů mapování naplnění těchto požadavků a očekávání a využití výstupů mapování pro další rozvoj dané služby.

Case management v prostředí sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1006-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Miroslav Giljan, Mgr. Simona Smetanová,  František Knuth

Kurz se zaměřuje na přiblížení práce metodou case managementu, která se čím dál častěji využívá i v České republice v oblasti sociální práce s různými cílovými skupinami. Další důležitou oblastí je seznámení účastníků kurzu s filozofií Recovery a jejími principy, kterých aplikaci vnímáme jako velmi důležitou pro dlouhodobou práci s klienty. Historicky vznikl case management jako nástroj péče o duševně nemocné klienty a je spojený s hnutím deinstitucionalizace psychiatrické péče. V rámci kurzu se účastníci kromě teoretických a historických souvislostí obeznámí i s praktickým fungováním tohoto přístupu v našich podmínkách. Lektoři kurzu pracují v přímé práci na pozici case managerů, častokrát i s klienty s duální psychiatrickou diagnózou. Jsou tedy schopní předávat zkušenosti ze své aktuální praxe jak z oblasti přímé práce s klienty, tak i se zaváděním tohoto modelu práce do týmu. V rámci dalších více praktičtěji zaměřených vzdělávacích modulů budou účastníci kurzu aktivně pracovat se vzorovými kazuistikami, hledat možné cesty, jak spolupracovat s klientem na zlepšení jeho situace, v rámci cvičení budou cíleně pracovat s překračováním „standardně“ nastavených hranic ve vztahu pracovník-klient. Celý kurz bude pojat interaktivní formou a bude tedy vyžadovat aktivní zapojení frekventantů kurzu.

Depistáž jako součást nízkoprahové sociální služby

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0165-SP/PC/VP
Lektoři: Lektoři: Bc. Artem Vartanyan, Mgr. Miroslava Kaplanová, Mgr. Kateřina Pechová

V rámci kurzu se účastníci seznámí s klíčovými teoretickými poznatky týkajícími se jedné z nejvýznamnějších činností programů orientovaných na těžko dostupnou cílovou skupinu. Depistáž je jak prostředkem, tak i cílem především terénních, ale i jiných nízkoprahových programů. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky v nízkoprahových sociálních službách nebo pracovníkům center duševního zdraví, kteří se pohybují v přirozeném prostředí uživatelů. Součastí kurzu je seznámení se základními prostředky plánování, realizace a hodnocení depistáže. Účastníci budou též seznámeni se základními etnografickými metodami výzkumu a prvky výzkumu Rapid Assesment and Response. Součastí kurzu je úvod a ukázka depistáže v on-line prostředi. Kurz zahrnuje praktické cvičení, včetně nácviku monitoringu a oslovování. 

Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1019-SP/PC
Lektoři: Bc. Markéta Limpouchová, Mgr. Nikol Spůrová, Jan Gazdík, DiS., Mgr. et Bc. Lucie Koubíčková

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby – zejména pracovníkům terénních programů a kontaktních center. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s charakteristikou nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (abscesy, flegmóny, bércové vředy, další kožní defekty, bakteriální endokarditida a jiné). Dále se seznámí s možnými příčinami popsaných komplikací, příznaky a doporučenými postupy v jejich zvládání. Pozornost bude věnována tomu kdy, jak a kam odeslat klienta se zdravotními obtížemi, a jak by mělo vypadat psané doporučení k lékaři.

Duševní zdraví dětí a dospívajících a jeho prevence – základní přehled

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0437-SP/PC
Lektoři: MUDr. Lucia Vašková

Účastníci se obeznámí se základními faktory, které mají vliv na duševní zdraví, seznámí se s faktory výchovy, které jak pozitivně, tak negativně ovlivňují psychický vývoj dětí. Budou se zabývat duševním onemocněním – jak rozpoznat první signály, jak komunikovat s dítětem, u kterého se rozvíjí duševní onemocnění, jak mu z pozice sociálního pracovníka (nebo PSS) můžeme pomoct, jak komunikovat s rodinou, popřípadě kde vyhledat následnou odbornou pomoc. Účastníci se seznámí s prevencí duševního zdraví, jak se může o sebe postarat samo dítě/dospívající, jak o sebe pečovat. Důležitou součástí duševního zdraví je psychická odolnost. Obeznámí se se základními pilíři psychické odolnosti, principy sebereflexe, jak nakládat s emocemi, se vztahy. Součástí výuky bude i pedopsychiatrické minimum. Budeme se věnovat specifickým tématům, jako jsou vývojové poruchy, poruchy chování, ADHD, afektivní a neurotické poruchy a poruchy příjmu potravy, krizová intervence v případě sebepoškozování nebo suicidálních ideací klienta.

Duševní zdraví dětí a dospívajících – zvyšování psychické odolnosti 

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1013-SP/PC
Lektoři: MUDr. Lucia Vašková

Účastníci kurzu získají základní vědomosti o duševním zdraví, o faktorech, které se podílejí na prevenci duševního zdraví a faktorech, které podporují vznik duševního onemocnění. Získá přehled důležitých pilířů vývoje struktury osobnosti, seznámí se se základnímu pilíři funkční výchovy a přístupu k dětem. Budou se zabývat duševním onemocněním, jak rozpoznat první signály, jak komunikovat s dítětem, u kterého se rozvíjí duševní onemocnění, jak mu z pozice sociálního pracovníka (a PSS) můžeme pomoct, jak komunikovat s rodinou, popřípadě, kde vyhledat následnou odbornou pomoc. Součástí výuky budou základní informace o úzkostných a depresivních poruchách. Účastníci si prohloubí znalosti v oblasti prevence duševního zdraví, jak se může o sebe postarat samo dítě/dospívající, jak o sebe pečovat. Důležitou součástí duševního zdraví je psychická odolnost. Součástí kurzu budou i znalosti z oblasti psychické odolnosti a její zvyšování. Účastníci se obeznámí se základními pojmy sebereflexe, mentalizace a emoční inteligence. Kurz je určen jak sociálním pracovníkům, tak pracovníkům v sociálních službách, obě pozice pracují s cílovou skupinou a je nezbytné, aby obě pozice mohly získat informace a dovednosti určené k posilování psychické odolnosti dětí v krizi a zároveň byli schopní se podílet na prevenci duševního zdraví dětí a dospívajících. Kurz není zaměřen terapeuticky, ale informačně, má za cíl prohloubit znalosti SP a PSS a zvýšit jejich senzitivitu a informovanost k tématu.

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1008-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Zuzana Gheza, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Martina Zábranská, Mgr. Alena Svobodová, Michaela Svobodová DiS., Mgr. Hana Solařová

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Individuální plánování v nízkoprahových službách

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1371-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Ing. Aleš Herzog

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby (zejména NZDM a SW). Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)
Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.
Účastníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů.

Individuální plánování v praxi

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0359-SP/PC
Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Kurz srozumitelným a energizujícím způsobem ukazuje, co je individuální plánování, jaké jsou možné podoby individuálního plánu a jak se mohou pracovníci v sociálních službách na plánování podílet. Základem je podpora pracovníků v přemýšlení a pojmenování nepříznivých sociálních situací klientů a hledání průniku mezi tím, co služba nabízí a co klient chce. Kurz používá příklady na základě jednotlivých stylů individuálních plánů, které jsou prověřeny praxí i inspekcemi (záznamy plánů ve stylu "Příběh, Úkol, Tady a teď a Koloběh“.) Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci typicky po skončení kurzu hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat, zapojovat se do něj a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení. Kurz je inovovaným kurzem Zaznamenávání individuálního plánování, který ČAS nabízel v minulých letech.

Jak na prevenci v NZDM?

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0706-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jan Kopic, Bc. Barbora Peterková

Kurz slouží začínajícím pracovníkům jako vstupní brána do práce s preventivními tématy v NZDM. Zkušenějším pracovníkům nabízí rozšíření vědomostí a znalostí v oblasti preventivní práce s klienty. Budeme se věnovat formám, které lze pro preventivní práci využít, tak, aby byly pro klienty atraktivní, jak nad různými pojetími samotných aktivit přemýšlet, na co se soustředit (se zaměřením – „diskusí“ – jaký má v současné době prevence v NZDM rozměr, jak různá zařízení, služby a každý sám za sebe k tomuto tématu přistupujeme, co se do prevence promítá, co vnímáme jako historicky zažité, funkční nebo naopak problematické, jak se prevence v čase proměňuje, co ovlivňuje její přínosnost, v čem vidíme rezervy a budoucí výzvy). Nabídneme pojetí prevence pro všechny formy poskytování služby – terén, klub i online prostor. Stěžejní částí kurzu je prostor pro samotné tvoření jednotlivých preventivních programů pro různé formy služby, kdy si na jednotlivých případech ukážeme, jak lze preventivní témata zpracovávat.  

Jak vést malý tým I. 

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0166-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Kurz je určen pro účastníky, kteří začínají s vedením lidí a potřebují podporu v tom, jak na to jít, ale také pro ty, kteří tým vedou déle, a chtějí si upevnit své dovednosti a zároveň si rozšířit své dosavadní znalosti. Na kurzu se účastníci dozvědí, kdo je vedoucí malého týmu, co by měl znát, umět a dělat. Účastníci dostanou informace, co je malý tým a jak s ním pracovat, budou diskutovat o užitečných premisách pro vedení lidí. Kurz se dále zaměří na to, co jsou společné týmové hodnoty a přesvědčení a jak je budovat, jak podpořit samostatnost a zodpovědnost lidí v týmu. Společně se také účastníci věnují tomu, jak řešit konflikty v týmu konstruktivním způsobem. Na kurzu si dále vyzkoušejí, jak nahlížet na své dovednosti vedení lidí a budou hledat možnosti k jejich zlepšení. Účastníci si také vytvoří symboly pro důležité týmové hodnoty. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Jak vést malý tým II.

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1375-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Máte teoretický základ ve vedení lidi, ale neumíte ho dobře propojit s praxí? Potřebujete sdílet své zkušenosti s jinými na stejné pozici jako jste vy? Uvítáte praktické nápady pro zlepšení vaší práce s lidmi? 
Kurz doporučujeme absolventům kurzu Jak vést malý tým I. jako navazující program, mohou se ho však účastnit i ostatní zájemci.
Kurz je vhodný pro vedoucí malých týmů v sociálních službách, kteří se chtějí zlepšit ve svých dovednostech vedoucího. Vzdělávání volně navazuje na akreditovaný kurz Jak vést malý tým I., který obsahuje ucelenější teorii vedení lidi vycházející z holistického managementu. Kurz bude zaměřen na konkrétní dovednosti vedoucích malých týmů v oblasti sociálních služeb, a zároveň v rámci kurzu vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s jinými vedoucími malých týmů. Kurz bude zaměřen na efektivní postupy, jak vést porady. Účastník se seznámí s druhy porad, strukturou a uměním vedení porad. Účastníci si vyzkouší vést skupinovou diskusi za pomoci metody strukturované řízené diskuse. Dále účastníci zlepší komunikační dovednosti - naučí se, jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Účastníci si ve skupinách vyzkouší vytvořit různé varianty konkrétních vět, které mohou použít v praxi. Účastníci dostanou možnost ještě před kurzem uvést témata, která je zajímají. Na základě těchto témat budeme v jedné části kurzu pracovat s tzv. „Tématy na přání – sdílení dobré praxe“. Účastníci kurzu tak budou moci rozvíjet schopnost zamyslet se nad tím, jak pracují, nad tím, co potřebují a zároveň si budou moci na sobě vyzkoušet práci ve skupině, která je v některých momentech podobná práci s lidmi v pracovním týmu.

Kariérové poradenství pro klienty NZDM

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1259-SP/PC
Lektoři: Mgr. Gabriela Slaninová, Mgr. Petra Pavlíčková

Cílem kurzu je vybavit účastníka základními teoretickými znalostmi a dovednostmi a těchto znalostí využít při provázení jedince procesem volby dalšího směřování. Pracovník získá přehled o oborech středoškolského studia, o možnostech uplatnění klientů na trhu práce. Získá dovednosti, jak navázat kontakt, udržet a dokončit s klientem dialog o volbě jeho studijní a profesní budoucnosti, osvojí si nástroje a postupy efektivní v kariérovém poradenství, bude schopen do své práce zařadit sebepoznávací a zážitkové aktivity, bude umět podpořit klienta v rozhodování o volbě profese.

Jak získat do týmu ty správné lidi… (v pomáhajících profesích)

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0397-VP
Lektoři: Mgr. Tomáš Klumpar, PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Lidské zdroje jsou základními pilíři práce v každém oboru a o to více v pomáhajících profesích. Vytvořit fungující tým je v období ekonomické konjuktury náročný úkol. Účastníci kurzu se seznámí s personálním marketingem aplikovatelným v praxi sociálních služeb, seznámí se s příklady dobré praxe i častých chyb formou prezentace příkladů organizace, kde lektoři působí, i prostřednictvím řízené diskuze. Získají teoretický vhled do životního cyklu personálního marketingu, budou hodnotit aktuální stav personalistiky své organizace skrze bilanční kruh, sestaví si akční plán rozvoje. Zásadní část kurzu je věnována technikám náboru (způsoby inzerce, komunikační kanály a PR), výběru (nastavování kritérií, skládání hodnotitelského týmu, nácvik pozorování a hodnocení) včetně detailního představení metody assesment centrum, a v neposlední řadě stabilizaci pracovníků (mentoring, metodika, rituály atd.). Kurz je založen na jedinečné dlouhodobé praktické spolupráci odborníků z teorie personalistiky, jejich zkušeností z oblasti byznysu a s managementem zavedené organizace na poli pomáhajících profesí. Díky tomu přináší nové pohledy vyzkoušené v praxi.

Kompetence ke kontaktní práci (sebezkušenostní výcvik kontaktní práce)

(akreditováno MPSV)
rozsah: 253 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0487-SP/PC
Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, Mgr. Michal Zahradník

Sebezkušenostní výcvik obsahuje tři třídenní setkání, tři čtyřdenní setkání a jedno dvoudenní setkání v celkové časové dotaci 253 hodin (184 hod. přímá výuka, 2 hod. individuální konzultace, 16 hod. povinná stáž + 51 hod. samostatná příprava) pro max. 16 osob. Východiskem je pojetí kontaktní a identitní práce Dr. Petra Klímy. Identitní práce je především porozumění způsobům životního vyjádření a následně podíl na spoluvytváření podmínek pro jejich zlepšení. Imperativem takto orientované činnosti potom je: hledej porozumění a kontakt. Kontaktní prací rozumíme profesionální aktivitu, odbornou nízkoprahově organizovanou sociální a sociálně pedagogickou činnost, zaměřenou na zvědomování možností změn sociokulturního prostředí člověka (a odvislého životního způsobu) a ovlivňování průběhu těchto změn prostřednictvím aktivního doprovázení (vytváření a udržování pomáhajícího a podporujícího kontaktu). Kurz rozšiřuje a prohlubuje  výukové pojetí Dr. Klímy z druhé poloviny 90. let. Vycházíme od konkrétní současné praxe (a souvisejícího prožívání) frekventantů, nabízíme inspirativní teoretická východiska, navozujeme tréninkové a zážitkové situace za účelem získání vlastní reflektované zkušenosti, kterou se pak ve skupině pokoušíme integrovat do každodenní praxe. Tuto logiku sledují jak jednotlivá setkání, tak i koncepce celého kurzu. Klíčovými oblastmi, kterými se zabýváme, je osobnost pracovníka a kontext pomáhající profese (fenomenologické a sociální pole, lidské potřeby a role apod.), kontakt a jeho dynamika, vztah a způsoby jeho utváření (existenciální dialog), nástroje a postupy (typologie klienta a pracovníka, vnitřní pozorovatel, intervenční styly atd.).

Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním v nízkoprahových službách

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1258-SP/PC
Lektoři: Mgr. Eva Vernerová, MgA. Viktor Dočkal

Sociální pracovníci se v kontextu nízkoprahových služeb (denní centra, terénní programy pro osoby bez přístřeší, služby pro uživatele drog apod.) běžně setkávají s klienty trpícími duševním onemocněním, deprivací, duální diagnózou (kombinace se závislostním chováním) nebo jinou obtíží. Průvodními projevy takovýchto klientů jsou pak obtížné zvládání běžných sociálních kontaktů a sociálního začleňování vůbec. Opakovaně se ukazuje, že tito klienti propadají pomyslným sítem standardních sociálních služeb a logickou branou zpět se pak stávají nízkoprahové – stacionární nebo terénní –služby. Je tedy žádoucí, aby sociální pracovník, v terénu či nízkoprahu, byl schopen s takovýmto klientem vést dialog, mapovat potřeby, případně delegovat a motivovat klienta do návazných služeb. Cílem kurzu je nalézt způsoby, jak prakticky postupovat při práci s těmito klienty, jak vhodně navázat kontakt, na co se v komunikaci zaměřit a jak rozumět jednání člověka, jehož vnímání může překračovat rámec logiky. Zaměříme se se na měkké dovednosti a jejich praktické využití v oboru sociální práce. Seminář je veden interaktivní formou.

Konktaktní práce s migranty 

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1211-SP/PC
Lektoři: Mgr. Michal Krebs

Jednodenní vzdělávací kurz reaguje na poptávku kontaktních pracovníků a pracovnic zejména ze služeb sociální prevence a sociálního poradenství, jejichž primární cílovou skupinou nejsou migranti a migrantky, ale kteří se s nimi při své práci potkávají, nebo je chtějí oslovit s nabídkou služeb. Typicky se jedná například o adiktologické služby, terénní služby pro osoby bez přístřeší, NZDM, terénní služby pro pracovnice v sexbyznysu a další. Cílem kurzu není osvojení si základů kontaktní práce, ani kompletního vhledu do cizinecké problematiky, ale identifikace nástrojů umožňujících navázání kvalitní spolupráce s migranty a migrantkami těmto službám. Kurz přináší stručný přehled historie migrace do ČR, potřebný pro pochopení souvislostí a prostředí, v němž se migranti, které potkáváme v terénu, pohybují. Po vysvětlení příslušné terminologie a základní legislativy týkající se cizinecké problematiky kurz následně propojuje obecné metody a techniky kontaktní práce s tímto migračním kontextem. Specifika kontaktní práce s migranty lektor společně s účastníky pojmenovává a v teoretické i praktické části kurzu se účastníci učí s těmito specifiky vhodně pracovat a vybrat optimální řešení pro svůj typ sociální služby. Důraz je přitom kladen zejména na prvokontakt a budování kvalitního vztahu s uživateli služby-migranty. Kromě kontaktní práce s dospělými uživateli služby kurz zohledňuje i specifika práce s dětmi a mladistvými z migrantských komunit.

Krizová intervence nejen pro streetwork – základy

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1619-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Jan Kaňák, Ph.D., Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Zuzana Tupá, Mgr. Karolína Balcarová

Účastníci se seznámí s teorií krize a získají informace o různých typech krizí v životě člověka. Na kurzu se naučí základní principy používání technik krizové intervence, seznámí se se strukturou krizově-intervenčního rozhovoru tak, aby byli schopni začít krizovou intervenci používat v kontaktu s klienty. Kurz je určen pro streetworkery, kontaktní pracovníky a další sociální pracovníky a pracovníky v nízkoprahových sociálních službách, kteří přicházejí do kontaktu s klienty v krizových situacích. Kurz je veden interaktivně, kromě teorie čeká účastníky také praktický nácvik a dostatek prostoru pro rozvíjení vlastní reflexe a přenosu získaných poznatků do kontextu práce s klienty v organizacích účastníků.

Krizová intervence nejen pro streetwork – rozšiřující

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1665-SP/PC/VP
Lektoři: Jan Kaňák, Ph.D., Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Lucie Bukovská, Mgr. Zuzana Tupá, Mgr. Karolína Balcarová

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence nejen pro streetwork – základy a jeho absolvování je podmínkou účasti v tomto kurzu. Účastníci si mohou prohloubit své vědomosti o specifických postupech krizové intervence (práce se suicidálním klientem, náročné situace v krizové intervenci) a při praktických nácvicích trénovat své dovednosti vést krizově-intervenční hovor. Kurz je vedený interaktivní formou a dostatek prostoru je věnován kazuistikám z praxe účastníků tak, aby si mohli odnést individuální tipy pro svou práci s klienty. Část kurzu je věnovaná psychohygieně pracovníků a prevenci vyhoření a etickým dilematům v krizové intervenci.

Lektorské dovednosti

rozsah: 24 vyučovacích hodin
Lektoři: Mgr. Michal Zahradník

Kurz je určen zkušeným a středně zkušeným pracovníkům z přímé práce i ve vedoucích pozicích, kteří mají zkušenost jako lektoři, nebo dlouhodobou zkušenost jako frekventanti; chystají se v roce kurzu lektorovat vlastní nebo přidělené téma (organizace požaduje prezentaci); mají z lektorování (některé fáze, situace…) obavy, nejsou si jisti vlastními kompetencemi, jsou motivováni svoje kompetence posílit; chtějí porozumět „lektorování“ v souvislostech a je jim blízké procesní uvažování.

Možnosti práce s předluženým klientem v praxi

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1373-SP/PC
Lektoři: Mgr. Kristýna Schreilová, Mgr. Petra Skuhrová

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením.
Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíme se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 20 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1257-SP/PC
Lektoři: Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Věra Růžičková, Mgr. Martina Zimmermannová, Radek Skřivan DiS., Mgr. Jan Kopic, Bc. Kamila Zelená 

Kurz je určen začínajícím pracovníkům v sociálních službách a začínajícím sociálním pracovníkům, kteří pracují v nízkoprahových sociálních službách. Kurz seznamuje účastníky se základy fungování těchto služeb a s jejich základními principy, teoretickými východisky i metodami práce. Stěžejní část kurzu je věnována službě nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a terénní sociální práci. Kurz se zabývá také základními etickými problémy, se kterými se mohou začínající pracovníci ve svých službách setkat.

Od předsudku k diskriminaci

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0493-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Lucie Masopustová

Jak ovlivňuje diskriminační chování příležitosti, potažmo kvalitu života jedince? Umíte takové chování rozpoznat? Může být diskriminace institucionalizovaná? Je diskriminace vždy špatná? Víte, jaké to je být diskriminován? Znáte úrovně a druhy diskriminačního chování? Na kurzu navážeme na mechanismy vzniku předsudků z předchozího kurzu „Práce s předsudky v sociálních službách“, vyzkoušíme si, jaké to je být diskriminován, pojmenujeme druhy a fáze diskriminace vzhledem ke svým klientům a zaměříme se na rozvoj dovedností, které nám pomohou ji rozpoznat, určit její riziko, pochopit její příčiny a nalézat řešení konkrétních situací. 
Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Práce s předsudky v sociálních službách.

ORP jako most k lidem a službám!

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace č. A2023/0077-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Petr Matoušek, Matouš Knapp, Mgr. Jan Kopic, Mgr. Jana Macková, Mgr. Marie Bílková

Kurz poskytne základní odborný rámec a praktické dovednosti pracovníkům v lokalitě ORP, kteří pracují (nebo chtějí pracovat) v sociální oblasti metodou kontaktní práce. Účastníci kurzu se seznamují se základními přístupy kontaktní práce, charakteristikami přirozeného prostředí klientů. Pozornost je dále věnována základním legislativním vymezením sociální práce v ORP a rozdílům mezi sociální prací na obci, sociální prací v přenesené působnosti a sociální prací v neziskové organizaci. V praktické části kurzu se účastníci vydají do terénu oslovit a kontaktovat potenciální klienty. Na základě zápisů z kontaktů se v rámci učící se skupiny budeme věnovat jejich vyhodnocení, předávání a sdílení. Kurz je ukončen tématem spolupráce a předání těchto údajů do sítě sociální práce ORP, vzájemné spolupráci na základě těchto údajů a vytvoření mapy pomoci v lokalitě ORP se zřetelem ke kontaktní práci s lidmi, kteří nejsou dosud v kontaktu se sociální službou.

Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0959-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Michal Zahradník

Kurz seznamuje účastníky s problematikou lidských potřeb a potřeb ve vztazích, akcentuje více užívaných přístupů. Na základě sebezkušenosti si účastníci osvojí základy Pesso – Boyden pojetí potřeb. Tato teorie je kotvena do konceptu získané a utvářené identity. Druhá polovina kurzu je zaměřena k osvojení fenomenologického přístupu v kontaktní práci. Účastníci na závěr vytvoří ve skupinách „fenomenologické mapy“ na základě přineseného kazuistického materiálu. Na mapy aplikují své poznatky o potřebách z předchozí části kurzu a pokusí se navrhnout inovativní strategii další práce s klientem, včetně postupů sjednávání individuálního plánu s klientem.

Potřeby klientů nízkoprahových služeb II. (zdroje a postupy při plánování vhodných intervencí – inspirace)

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1011-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Michal Zahradník

Kurz navazuje na Kurz Potřeby klientů nízkoprahových služeb. Cílem je prohloubit porozumění konceptu PSB potřeb, fenomenologického přístupu a naučit se je využívat v běžné praxi při vytváření hypotéz o potřebách a plánování vlastních intervencí. Kurz pracuje s konkrétními kazuistikami i s aktuální zkušeností účastníků. Frekventanti budou vybaveni základními doporučeními pro vedení případové práce ve svém týmu. Závěrem kurz nabízí celostní pohled na klienta v jeho životních kontextech jako „komplexní systém“ a nabízí frekventantům koncept pákových bodů jako inspiraci při navozování změn.

Práce s klientem s agresí v chování

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1260-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Martina Zikmundová, Mgr. Petr Matoušek

Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích. Kurz se zabývá otázkami: Co je agrese? Jak vypadá agresivní chování? Jak to rozpoznám? Co s tím dle svého temperamentu dělám? Co agresivní chování dělá se mnou? Jsem agresivní? Jak se prosazuji? Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci a pravidla, jak k agresi, ke klientovi s agresí v chování či dalším osobám přistupovat, jak pracovat se svou agresí. 

Práce s předsudky v sociálních službách

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0492-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Lucie Masopustová

I naši klienti chodí nakupovat, na poštu, k lékaři, navštěvují různé instituce, úřady, cestují dopravními prostředky. Chová se k nim veřejnost stejně jako k nám? Přistupuje k nim shovívavěji nebo je přísnější? Proč tomu tak je? Co ovlivňuje jejich chování? Můžete s tím vy, jako kontaktní pracovníci něco dělat? Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku mechanismům, které tvoří identitu jedince. Zkusíme přijít na to, co ovlivňuje vznik postojů a následného chování podle zažitých sociokulturních vzorců. Podnikněte s námi cestu k novým úhlům pohledu, nebojte se dozvědět něco nového o sobě i druhých.
Na tento kurz navazuje kurz Od předsudku k diskriminaci.

Respektující přístup k LGBT+ dětem a dospívajícím v kontextu sociální práce

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1318-SP/PC
Lektoři: Mgr. Jolana Anna Hošková, Bc. Daniela Všetečková, Mgr. Marcela Macháčková

Kurz je zaměřen na gender a vývoj genderové identity a tematiku LGBT+ dětí a dospívajících. V teoretické části obsahuje seznámení se základními pojmy z oblasti genderové identity a vztahové orientace, dále informace z výzkumů a psychologické praxe o coming outu a duševním zdraví LGBT+ mladých lidí. Návazná praktická část se věnuje řešení kazuistik a nácviku konkrétních situací, včetně informací o návazných službách podpory a užitečných materiálech. Jedná se o aktuální téma – ​​​pracovníci sociálních služeb se stále častěji setkávají s dětmi i dospívajícími, kteří řeší svoji identitu. Je tedy potřeba, aby pracovníci měli nejenom teoretické znalosti, ale věděli, jak s nimi komunikovat. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. V průběhu kurzu jsou pracovníci vedeni k reflexi toho, při jakých činnostech budou využívat získané vědomosti a dovednosti.

Romové a sociální vyloučení

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2022/0814-SP/PC
Lektoři: Mgr. Věra Růžičková, Mgr. Patricie Hanzlová

Kurz se věnuje tématu sociální práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, kteří se považují za Romy, nebo tak jsou označováni, možnostem, výzvám a limitům jejich sociálního začleňování. Přibližuje historické a politické souvislosti skutečnosti, že právě tito lidé tvoří velkou část obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Seznamuje účastníky kurzu s historií Romů, jejich tradicemi, díly současných romských umělců, stejně jako s utvářením obrazu Romů a vztahu většinové společnosti k nim zejména prostřednictvím politiky uplatňované vůči nim jako „cizorodému elementu“ na území současné České republiky v minulosti i současnosti. Zabývá se také popisem současného etnoemancipačního hnutí Romů a jeho rolí v procesu vytváření pozitivní identifikační pozice a potenciálního významu v procesu začleňování sociálně vyloučených Romů. Pozornost je věnována vymezení pojmů Rom, romství, etnicita, romská problematika, romská kultura, romská komunita, tomu, jaké limity tyto běžně využívané pojmy mají, jaké stereotypy a předsudky jsou s romskou identitou spojovány, jak to ovlivňuje životy Romů a mezigenerační reprodukci sociálního vyloučení, jehož aspekty popisujeme. V kurzu se zabýváme tím, co jsou efektivní nástroje sociálního začleňování sociálně vyloučených Romů, zda má sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách nějaká specifika, zda existují zvláštní nároky na sociální pracovníky, kteří tu pracují. Účastníci jsou seznámeni s různými náhledy na tyto otázky a s příklady dobré praxe.

Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1666-SP/PC/PP/VP
Lektoři: Mgr. Lenka Ottová, Mgr. Zuzana Tupá

Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén a registrujeme jeho rostoucí výskyt mezi dětmi a dospívajícími. Jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout nejen teoretické znalosti k tomuto fenoménu (týkající se témat jako rizikové faktory sebepoškozování, spouštěče, mechanismus sebepoškozování, účinné faktory pomoci), ale také se na problematiku sebepoškozování dívá optikou možností pomoci klientům a jejich blízkým v rámci sociálních služeb. Účastníci kurzu si budou moci vyzkoušet v modelových situací kontakt s klientem, který se sebepoškozuje.

Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1667-Sp/PC/PP/VP
Lektoři: Jan Kaňák, Ph.D., Mgr. Zuzana Tupá, Mgr. Lenka Ottová

Kurz je speciálně připravený pro pracovníky, kteří pracují s dětskými a dospívajícími klienty. Účastníci se seznámí se základními pojmy z oblasti sexuologie a psychosexuálního vývoje, menšinové sexuální orientace apod. Kurz je interaktivní, propojuje teorii s dlouholetou praxí lektora na dětské lince důvěry. Důraz se klade na sebereflexi osobních hranic pracovníka tak, aby si pro sebe našel bezpečnou formu rozhovoru s klienty v různém věku.

Sociální práce s lidmi bez domova

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1017-SP/PC
Lektoři: Regina Kuncová

Smyslem kurzu je získat základní orientaci v různých situacích našich klientů, lidí bez domova. Kurz pojmenuje dilemata práce s touto cílovou skupinou a přinese základní orientaci v následujících oblastech: a) Jaké podoby může mít bezdomovectví a jaké jsou příčiny ztráty bydlení. b) Jaké jsou potřeby lidí bez domova a jakými nabídkami je může sociální služba řešit. c) Přehled sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu a aktuální trendy v poskytování služeb v ČR. d) Sociální bydlení v ČR – aktuální situace, principy programů Housing First – Bydlení především.

Trénink rozeznávání potřeb klienta a jeho zakázky

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 14 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0707-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Eva Janků, MgA. Viktor Dočkal

Kurz je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, pro které je uchopení zakázky klienta základním předpokladem k vytvoření spolupráce. Kurz se zaměřuje na dovednost cíleného, mapovacího kontaktu a rozhovoru, kdy jsou klientovy aktualizované potřeby pojmenovávány jako možné zakázky. Kurz napomáhá pracovníkům rozlišovat kontext klientovy situace, fáze procesu motivace, sebeuvědomění a jeho připravenost ke změně. V neposlední řadě mají pracovníci možnost naučit se odkrýt možné překážky k naplnění zakázky a dosáhnout tak subjektivní spokojenosti klienta. Dalším přínosem pro klienta je pracovníkem zprostředkované zvědomění možnosti volby, zvýšení klientovy kompetence převzít zodpovědnost za svoji situaci. Kurz je veden interaktivní dramaterapeutickou formou. Na seminář si připravte situaci s klientem, kdy jste si Vy nebo klient/ka nevěděli rady, obtížně jste hledali zakázku či ji bylo obtížné, jakkoliv definovat.

Umění rozhovoru

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0167-SP/PC
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Rozhovor je základním nástrojem sociální práce a zároveň prostředkem komunikace mezi pracovníky týmu. Na úspěšně vedeném rozhovoru závisejí z velké části naše pracovní úspěchy i spokojenost. Jak využít rozhovor s klientem pro užitečnou spolupráci? Nevíte, jak rozhovor začít, jak ho udržet a jak ho ukončit? Řešíte, co dělat, když klient odbočuje od tématu a váš rozhovor se stává rozplizlým? Hledáte cestu, jak taktně vstoupit klientovi do řeči? Rádi byste našli otázky, které budou posouvat rozhovor směrem k řešení? V rámci kurzu Umění rozhovoru se společně zaměříme na témata: jak vypadá pomáhající rozhovor, jeho fáze a na co se ve které fázi zaměřujeme; práce se zakázkou klienta a jak se posunout od prvotních, často nejasných přání, směrem k měřitelnému cíli; otázky jako intervence, druhy otázek a jejich možnosti využití v rozhovoru, jak formulovat dobrou otázku.

Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 hodin
akreditace MPSV č. A2021/1374-SP/PC/VP
Lektoři: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Kurz se bude věnovat pochopení modelů. Na konkrétních příkladech konkrétních klientů účastníkům kurzu ukáže, kterým směrem mohou pracovníci usilovat o pozitivní změnu v životě klientů. Kurz se přitom zaměřuje především na praxi ve službách sociální prevence, s přihlédnutím ke specifikům nízkoprahových soc. služeb. Jak se jde dívat na změnu ve službách sociální prevence, především s dětmi a dospívajícími z nízkoprahových klubů, s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, při práci s uživateli drog, lidmi bez přístřeší a pracovníky v sexbyznysu.
Kurz ukazuje metody, jakými nízkoprahové služby mohou vnímat a pojmenovávat své cíle. Následně budou představeny různé modely změny. 

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 16 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0171-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Johana Mertová

Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Zasazuje systém do mezinárodního kontextu. Účastníci se dozvědí, jaké jsou aktuální změny a trendy v této oblasti, budou seznámeni s finančními toky v systému. Kurz se zaměřuje na rozpoznávání cílové skupiny sociálně-právní ochrany dětí, na možnou spolupráci mezi jednotlivými aktéry sociálně-právní ochrany dětí. Dále se seznámí s procesem vedení případu v rámci SPOD a možnostmi řešení situací dětí včetně druhů náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Dozvědí se, co je to rodičovská odpovědnost a jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých aktérů SPOD, budou seznámeni s informacemi týkajícími se trestního soudnictví ve věcech mládeže. Kurz je určen sociálním pracovníkům i pracovníkům v sociálních službách, a to zejména z nízkoprahových služeb, SAS apod. Orientace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je nezbytná pro všechny pracovníky v týmu dané služby, jelikož se s problematikou mohou setkat při všech činnostech, které v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. vykonávají.

Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2023/1212-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Zuzana Gheza, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Martina Zabranská, Mgr. Alena Svobodová, Michaela Svobodová DiS., Mgr. Hana Solařová

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v §6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem, z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle. Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“). Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní. Součástí kurzu je procvičení dovedností sběru dat. Cílem kurzu je naučit především sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jak vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny.

Výcvik v motivačních rozhovorech

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 48 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/1372-SP/PC
Lektoři: PhDr. Jan Soukup, Mgr. Petr Matoušek

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví či ve firmách – využívají se mj. v práci se závislými na drogách, alkoholu, gamblingu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, při změně životosprávy, při změně nezdravých návyků, v probační službě, v práci s mladistvými, nebo při změnách v organizacích. Motivační rozhovory jsou rovněž účinné v prevenci vyhoření. Účastník získá základy kontaktu s klientem (praktická cvičení). 

Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 12 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č.A2023/1015-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Zuzana Gheza, Mgr. Zuzana Vopálková, Mgr. Alena Svobodová, Michaela Svobodová DiS., Mgr. Johana Mertová, Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Lucie Salačová

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především, jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci.

Workshop – Jak na sociální sítě s nízkými rozpočty

(IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoři: Klára Mouchová

Sociální sítě jsou stále rozšířenějším komunikačním kanálem, neplacené dosahy už ale dávno nejsou, co bývaly. Na tomto workshopu společně probereme, jak i v dnešní době efektivně využívat sociální sítě v čele s Facebookem, dotkneme se ale i Instagramu a dalších sítí. Dozvíte se, jak tvořit obsah, jak sítě uchopit strategicky i na co si dávat pozor. 

Facebook je u nás nejrozšířenější sociální sítí, proto může být velmi zajímavým komunikačním kanálem i pro vás. Jak ho využívat, aby vám skutečně přinášel výsledky, které potřebujete? 

Na kurzu zjistíte, jak si pro Facebook stanovit cíle a pro jaké cíle je také tato síť nejvhodnější. Pobavíme se i o tom, jak Facebook či Instagram fungují a jak vyhodnocují obsah – a ten se poté spolu naučíme i vytvářet, a to jak po stránce copywritingu, tak i grafiky anebo videa. Na příkladech si ukážeme, jak obsah dělat i nedělat, zodpovíme vám i všetečné otázky jako jak často publikovat, jak komunikovat s lidmi a zvládat na sociálních sítích krizové situace a jak přistupovat k placené propagaci, když nemáte zrovna bezedný rozpočet.

Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0170-SP/PC/VP
Lektoři: Mgr. Helena Kotová, Mgr. Zuzana Guryčová, Bc. Kamila Zelená

Obsah kurzu se orientuje na práci s klienty NZDM a terénních programů pro děti a mládež. Cílem kurzu je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, bezpečné pro službu a aby bylo možno nabízet sociální výkony. Kurz se nese v duchu poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky, a proto s nimi chceme pracovat“. Kurz není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s aktivním zapojením účastníků.  

V rámci setkání probereme možné varianty pravidel, probereme různé fáze bytí pod vlivem, naučíme se, jak vliv poznat a jak začít rozhovor s klientem na toto téma. Dále probereme, jak konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda se to dá, jaká jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému. Budeme řešit i jak pracovat v mimořádných situacích a s nespolupracujícím klientem.

Kurz je zaměřen prakticky, budeme pracovat s kazuistikami účastníků, budeme se dotýkat jejich vlastních postojů, probereme práci s pravidly jako nástrojem naší práce a důraz bude na dodržování hranic – osobních, profesních, etických. 

Základy psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 8 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2020/0168-SP/PC
Lektoři: Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová

Kurz je určen pracovníkům, kteří se potřebují dozvědět, jak pečovat o sebe, když pomáhají druhým. Je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak vybalancovat svůj pracovní čas a energii tak, aby byl v souladu s vlastními přáními. Je určen těm, kteří si kladou otázku, zda v práci vyhořívají či ne. Na kurzu se účastníci dozvědí, co je syndrom vyhoření, jaké jsou jeho příznaky a fáze. Udělají si orientační test syndromu vyhoření a zjistí, jak jsou na tom. Uvědomí si, jak zachází s vlastní zátěží, a také co jim při práci s ní pomáhá. Dále si účastníci pojmenují vlastní individuální strategie v prevenci syndromu vyhoření. Dozvědí se doporučované možnosti a způsoby prevence syndromu vyhoření. V rámci kurzu si vyzkoušejí konkrétní techniky zaměřené na relaxaci a projdou imaginativní cestu za „Starým moudrým mužem“. Kurz bude reagovat na individuální očekávání účastníků, bude probíhat interaktivní formou, v příjemné spolupracující atmosféře.

Základy terénní práce s mládeží

(akreditováno MPSV – IKP)
rozsah: 24 vyučovacích hodin
akreditace MPSV č. A2021/0453-SP/PC
Lektoři: Mgr. Zuzana Šťastná, Bc. Lukáš Kudláček, Mgr. Regina Kuncová, Mgr. Martina Zimmermannová, Mgr. Tereza Kašová

Cílem kurzu je seznámit účastníky s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu. Část kurzu je věnována on-line práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.

Tagy