Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Co je ČAS

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace.

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce. Streetworkeři a streetworkerky vyhledávají klienty a klientky v terénu, kontaktují je, poskytují jim poradenství a pomáhají řešit nepříznivé sociální situace.

Česká asociace streetwork vzdělává streetworkery a streetworkerky, kterými jsou sociální pracovníci a pracovnice z celé České republiky i ze Slovenska nebo pracovníci a pracovnice v sociálních službách. Tyto pracovní pozice určuje Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ČAS nabízí systém kurzů a seminářů od začínajících pracovníků po zkušené streetworkery. ČAS nabízí otevřené kurzy i kurzy na klíč.

Česká asociace streetwork založila v květnu 2019 Institut kontaktní práce s.r.o. (IKP), na který budou postupně převedeny všechny vzdělávací aktivity. ČAS jako dlouholetý vzdělavatel vypracoval v roce 2018 nový systém vzdělávání. Ten by měl stávající nabídku vzdělávacích programů rozšířit a utřídit tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management. Jedním z důvodů vzniku Institutu je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje a na etiku. Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti.

ČAS podporuje kvalitu: Členové sdílí a naplňují tyto Hodnoty. ČAS vypracoval Vizi NZDM 2030, kde reflektuje a poukazuje na žádoucí trendy vývoje služby. Hlavní druh členství v ČAS je členství skupinové. Členem ČAS se může stát zařízení, které je registrováno jako následující sociální služba: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program pro děti a mládež, terénní program pro osoby bez přístřeší, osoby ze sexbyznysu, uživatele drog a nízkoprahové denní centrum. Členství v ČAS může získat pouze zařízení, které úspěšně absolvuje Rozvojový audit ČAS. V současné době má ČAS 101 skupinových členů. Mezi nimi převažují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (71), dále jsou to terénní programy pro děti a mládež (9), terénní programy pro uživatele drog (9), kontaktní centra pro uživatele drog (7), terénní programy pro osoby bez přístřeší (2), nízkoprahové poradenské centrum pro osoby ze sexbyznysu (1) a komunitní terénní program (2). ČAS mimo své členy spolupracuje s dalšími cca dvěma sty zařízeními po celé ČR.

ČAS umožňuje také individuální členství. Individuálním členem nebo členkou ČAS jsou lektoři, lektorky, supervizoři, supervizorky, výzkumníci, odborníci na nízkoprahové sociální služby a spolupracovníci ČAS.

ČAS je zapsaný spolek. Nejvyšším orgánem ČAS je Valná hromada. Ta volí ze svého středu Správní radu a Revizní komisi. Poradním orgánem Správní rady je Rada pro etiku a supervizi ČAS. ČAS dbá na kvalitu supervize a doporučuje seznam supervizorů a supervizorek, kteří prošli vzděláváním ČAS. ČAS jedná podle Stanov organizace, ČAS má profesionální zázemí v podobě kanceláře ČAS.

ČAS je epicentrem informací, podporuje formování a sdílení dobré praxe. Organizuje semináře, konference, stáže po ČR i zahraničí, vydává publikace, provozuje oborový portál www.streetwork.cz. Díky ČAS vzniklo Fórum terénní práce, neformální sdružení streetworkerů a streetworkerek, kteří si vyměňují zkušenosti a inspiraci.

ČAS podporuje inovaci v sociálních službách a inovativní projekty sám realizuje. Projekt Streetwork online pracuje metodou kontaktní práce v internetovém prostředí, založil a vede internetový portál jdidoklubu.cz. Dalším z časáckých projektů je Restart Shop, obchod s darovaným zbožím, na podporu služeb pro mládež, který poskytuje tréninková a podporovaná pracovní místa mladým lidem ze znevýhodněného prostředí.

ČAS je spolupracující. Snaží se propojovat poskytovatele sociálních služeb, veřejnou správu, a samosprávy. V regionech ČAS spolupracuje s Regionálními pracovními skupinami (Plzeňský a Karlovarský kraj, Jihomoravský kraj a Vysočina, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha a Královéhradecký kraj). Každých pět let tvoří ČAS Strategický plán své práce a rozvoje, na kterém pracují členové ČAS z celé České republiky.

ČAS můžete kontaktovat zde.

Přejeme hezký den!

Tagy

Přílohy