Nebylo nic nalezeno.

Navržení v kategorii Osobnost roku 2017

Hlasujte pro osobnost roku 2017 - vybírat můžete z osmi různých osobností nízkoprahových sociálních služeb!

V kategorii Osobnost roku 2017 můžete hlasovat pro 8 různých osobností – pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří by dle navrhovatelů měli být oceněni za jejich kvalitní práci a přínos oboru. Podrobnosti o jednotlivých kandidátech se dočtete v přiložených návrzích. Pořadí navržených osobností je abecední.

Magdalena Chaloupková – Vedoucí Harm reduction programů CAS Příbram, Magdaléna o.p.s. nominace (pdf)

V přímé práci s uživateli drog je Magda již více než 12 let. Kromě dlouhodobé dobře odvedené kontaktní a poradenské práce je Magdalena nominována na osobnost roku pro své znalosti a zkušenosti na poli propojování Harm reduction a návazné/ambulantní péče (např. důsledná spolupráce KPS a OSPOD). Její aktivita napomohla vzniku adiktologické ambulance v Příbrami. Magda na příbramsku odborně zaštiťuje realizaci několika nástavbových projektů (Tréninkové zaměstnávání klientů, Terénní práce pro uživatele THC). Ve své práci se vždy orientovala na potřeby klientů. Snažila se vždy vzdělávat a zvyšovat tak svoje dovednosti a zkušenosti. Díky její dobře odvedené práci, podpoře a pomoci se spoustě klientům podařilo uskutečnit pozitivní změnu.


Jaroslava Janíčková - Vedoucí programů pro děti a mládež; Proxima Sociale o.p.s. nominace (pdf)

Jarka je v oboru cca od r. 2004, kromě založení, nastavení, vedení a realizace běžného provozu NZDM vnesla do sociální práce také výtvarný aspekt. Po celou dobu stála při klientech, zároveň dlouhodobě upozorňovala úřady na celkovou situaci mladých lidí a jejich rodin a snažila se „jednat lokálně“, ale nezapomínala „myslet globálně“. Od r. 2012 Jarka působí jako vedoucí nízkoprahových soc. služeb v Proximě, v současnosti vede 32 lidí, 9 služeb, probační program a dlouhodobě koordinuje mezinárodní spolupráci, která do velké míry závisí na ní, její motivaci a schopnostech výměnu realizovat. Zajímá se o obor a jeho rozvoj – dlouhodobě sleduje trendy a dobrou praxi v rámci nízkoprahových služeb u nás i v zahraničí a snaží se je vnášet i do práce Proximy. Jarka také působí ve správní radě ČAS. Aktivně se podílí na vyjednávání s donátory a zadavateli služeb v městských částech, na magistrátu i v různých akčních skupinách, dokáže hájit principy nízkoprahovosti před jednotlivci i institucemi. Její kolegové si na ní nejvíce cenní respektu, tolerance, životní moudrosti, klidu a rozvahy, se kterou je vede.


Ondřej Nešetřil – Terénní sociální pracovník; Prostor plus, o.p.s. nominace (pdf)

Ondřej je začínajícím terénním pracovníkem, z něhož cítíte, že se ztotožňuje se svým posláním a vidí v něm smysl. Ze zkušenosti téměř nula dokázal vysokoškolsky vzdělaný antropolog, pracující na dohodu s dětmi v lesní mateřské školce, zkusit před necelými dvěma lety výzvu a rekvalifikovat se na pracovníka v sociálních službách v novém projektu terénní práce ve vyloučených lokalitách v Kolíně. Během roku se mu podařilo nejen se naučit řemeslo, ale dostat se do nejvíce uzavřených míst v Kolíně, kde dnes jsou klienty přijímanou službou. Jeho práce ho baví, zajímá se o obor, učí se, diskutuje, chce sbírat zkušenosti a uplatňovat je.


Iva Šandová – Sociální pracovnice; Terénní program pro děti a mládež, JAHODA, o.p.s. nominace (pdf)

Mezi přednosti Ivy Šandové patří zejména ochota a odvaha pouštět se do nových věcí. Iva Šandová byla nominována nejen za kvalitní poctivou každodenní práci, kterou dlouhodobě odevzdává, ale rovněž za svoji schopnost hledat a zavádět inovativní prvky ve své práci s mládeží. Vedle pravidelné práce klíčové pracovnice a programové vedoucí výjezdů intenzivně pracovala se svým týmem na inovaci metodiky individuálního plánování. Iva je výjimečnou pracovnicí na poli krizové intervence, což nejednou prokázala při práci s klientem ohroženým suicidálním jednáním. Hmatatelným výsledkem bylo v r. 2017 sepsání metodiky práce s krizí, kterou připravila se svými kolegy. Inovativní je rovněž Ivy zájem o práci s rodinou, kdy byli rodiče pravidelně přizýváni do sociální služby v případech, kdy mladiství uživatelé řešili problémy související s rodinnou situací. Iva tak s rodiči mladistvých klientů jako terénní sociální pracovnice spolupracovala např. na co nejméně stresujícím rozvodu a řešení následných bytových poměrů. Od r. 2016 měla Iva v kompetenci novou službu – projekt socioterapeutického programu Jahodová Šromovka v Azylovém domě Šromova pro matky s dětmi, kde se Iva zaměřovala zejména na podporu při vytváření vztahu k dítěti a v roli rodiče, ale i nácvik měkkých dovedností.


Zuzana Šťastná – Vedoucí služby a terénní a ambulantní sociální pracovnice; Nízkoprahový klub Likusák, Ratolest Brno, z.s. nominace 1 (pdf) nominace 2 (pdf)

Zuzana je sociální pracovnicí a vedoucí Nízkoprahového klubu Likusák, Ratolest Brno, z.s., který pracuje s mladými lidmi od 12 do 26 let. Ve službě je již šestým rokem, vedoucí pozice se ujala před dvěma a půl roky. Před nástupem do NK Likusák pracovala na Slovensku 6 let v terénu s uživateli drog a ženami v sex byznysu a zároveň 2 roky v NZDM Cirkus ve Sdružení STORM. Zároveň je Zuzka členkou správní rady organizace Ratolest Brno, z.s., členkou správní rady a auditorkou kvality služeb ČAS, vede kurz Základy terénní práce s mládeží. Ve své praxi realizovala terénní průzkumy městských částí Brna, momentálně pomáhá nastavovat terénní práci brněnským nízkoprahům a podílí se na projektu nastavení spolupráce mezi NZDM a výchovnými ústavy prostřednictvím dvouletého evropského projektu, který metodicky vede, přednáší na oborových konferencích v ČR i Slovensku, byla u zrodu sociálního podniku Bajkazyl Brno a podílela se na nastavení tréninkových pracovních míst. Podílí se na řadě dalších projektů zaměřených na zkvalitňování sociálních služeb a jejich dostupnosti a kvality. Díky kvalitnímu vedení týmu a zkušenostem Zuzky se podařilo zvýšit kvalitu služby NK Likusák, což bylo formálně nejvíce patrné při auditu ČAS. V práci s klienty se promítá její odbornost, blízkost mladým lidem, znalost cílové skupiny, jejich potřeb a to, jakým způsobem dokáže s klienty pracovat na jejich zakázkách. Je velmi zodpovědná, férová a profesionální, dokáže otevřeně a transparentně komunikovat i méně příjemná témata jak s klienty, tak s kolegy. Do práce vnáší inovativní nápady a zároveň je výbornou vedoucí.


Olga Trunečková – Sociální pracovnice a adiktoložka; Kontaktní centrum, Ambulance, RIAPS Trutnov nominace (pdf)

Olga Trunečková se v oblasti sociální práce pohybuje již od roku 1995, kdy začala pracovat jako kurátorka pro mládež. Od roku 1999 pracuje jako sociální pracovnice v Kontaktním centru RIAPS Trutnov. Stala se tak důležitou osobou, která tuto službu pomáhala rozvíjet téměř od počátku a setrvala v ní až dosud (19 let).  V letech 1999 – 2008 byla současně vedoucí této služby, účastnila se tedy u zavádění standardů sociálních a adiktologických služeb do praxe nízkoprahových programů. I díky ní se Kontaktní centrum v Trutnově stalo respektovanou součástí sociálních služeb v regionu a v adiktologické obci obecně. Profesně se specializuje na matky – uživatelky návykových látek. V této oblasti i lektoruje semináře pro pracovnice OSPOD. Velmi důsledně hájí práva klientů ve styku s institucemi. Z teoretických zdrojů jí je blízká kritická sociální práce. Olga vedle práce v Kontaktním centru současně pracuje jako adiktoložka v Ambulanci RIAPS, kde probíhá léčba a doléčování závislostí a závislostního chování a dobrovolně se podílí na akci NOC VENKU v Trutnově, která poukazuje na problematiku osob bez přístřeší.


Petra Vodenková – Ředitelka; Český Západ o. p. s. nominace (pdf)

S příchodem Petry Vodenkové na pozici ředitelky se zvětšilo povědomí o organizaci Český západ a podařilo se navázat a rozšířit spolupráci s městy, v jejichž působnosti se nachází mnoho vyloučených lokalit. Podařilo se tak rozšířit působnost organizace o další lokality a služby. Petra Vodenková vytváří dobré pracovní podmínky a dobře motivuje a podporuje další vzdělávání zaměstnanců. Je profesionálem na svém místě a dokáže snadno předávat své zkušenosti a znalosti, které získala dlouholetou prací v sociální oblasti. Zaštiťuje a podporuje několik projektů, které pomáhají lidem v nouzi, je členkou mnoha pracovních skupin a komisí, které se zasazují o rozvoj sociálních služeb a zároveň se snaží o dobrou spolupráci mezi ministerstvy. Působí jako tajemnice na krajské pobočce asociace poskytovatelů sociálních služeb, dále je aktivní členkou MAP II. Sokolovsko, místního akčního plánu, který se v prvé řadě zabývá inkluzí ve vzdělávání.


Vladislava Vondrová – sociální pracovnice a vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač, Ratolest Brno, z.s. nominace (pdf)

Vladislava působí v lokalitě několik let, což se projevuje na vysoké kvalitě kontaktní práce. Má spoustu zkušeností s řešením různých typů situací a vytvořenou širokou síť kontaktů ke spolupráci. Dokáže rovněž propagovat službu neotřelým způsobem, který má dopad na širokou veřejnost (např. propagace služby formou podtácků v kavárnách). Aktivně se zapojuje do realizace různých projektů – jedním z důležitých projektů, které se jí podařilo rozjet, je Síťujeme pro rodiny, jehož cílem je nastavit spolupráci mezi sociálními službami a OSPOD. Vlaďka podpořila start tohoto projektu vypracováním Analýzy stavu spolupráce a zároveň se významně aktivně podílí na jeho průběhu. Kolegové si na Vlaďce cení její osobní angažovanosti pro práci s cílovou skupinou a nestereotypního přístupu k práci – přinášení inovací a komplexního uvažování. V neposlední řadě je Vlaďka kvalitní vedoucí týmu, která poskytuje svým kolegům prostor i vedení a dbá na pozitivní atmosféru v týmu.


 

Tagy