Nebylo nic nalezeno.

Stáž v Dětském a dorostovém detoxikačním centru (červen, zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze – podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala 7. – 9. 6. 2022 odbornou stáž ve zdravotnickém zařízení Dětské a dorostové detoxikační centrum, Psychiatrická klinika VFN.