Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Známe nominované na ČASovanou botu 2022

Přinášíme Vám výsledky velkého oborového hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří rozhodli o tom, kdo bude nominován na Výroční cenu ČAS –⁠ ČASovanou botu 2022. Sčítání bylo letos velice napínavé a výsledky těsné. Čtěte více!

Všechny hlasy jsme vyhodnotili a sečetli dle pravidel, vyřadili neplatné hlasy.

Vyhlášení a slavnostní předání cen proběhne 25. května 2023 na konferenci Kvalita práce s mládeží. Cenu předají vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová a herec Tomáš Měcháček. Moderuje Justin Svoboda. 

A nyní k výsledkům, na které již jistě netrpělivě čekáte. Kdo byl nominován na Výroční ceny České asociace streetwork ČASovaná bota 2022, které jsou každoročně udělovány za největší přínos v oblasti nízkoprahových sociálních služeb?

Nominováni na cenu jsou (dle abecedy):

Kategorie Osobnost roku 2022

Tomáš Klumpar, vedoucí specializovaného oddělení Beztíže (DDM Ulita), nominace (pdf)

Tomáš Klumpar se v oboru pohybuje již 15 let, po které nezapomněl být nejen profíkem každým coulem, skvělým kontaktním pracovníkem, šéfem i kolegou, ale také super člověkem. Tom je muž mnoha kvalit a aktivit, jejichž ústředním bodem jsou mladí lidé. Zabývá se lidskými zdroji a řízením, dále propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči a rovněž v zahraničí – např. na tříměsíčním pobytu v New Yorku, kde se seznamoval s místními programy pro (nejen rizikovou) mládež. Sdílení dobré praxe je podle Toma zásadní – jak sám říká, je třeba „vyjít z toho svého „hoodu“ a podívat se, jak to dělají jinde“. Krom toho se věnuje lektorské činnosti a je jedním z hodnotitelů kvality ČAS. Pod jeho vedením se – původně jedno NZDM – Beztíže rozrostla do dvou klubů a tří terénních týmů zajišťujících streetwork pro tři městské části – Prahu 3, Prahu 2 a Prahu 10. Kolegové si Tomáše váží pro jeho profesionalitu, stabilitu a obrovské pracovní nasazení, kdy na prvním místě je vždy zájem klientů, kde ale nechybí poctivost, autenticita, lidskost a humor. To z něj vždy činilo skvělého kolegu i šéfa, na kterého je spolehnutí a s nímž je radostné a bezpečné spolupracovat. Je schopným leadrem, který umí dlouhodobě postavit a udržet profesionální tým a vysokou kvalitu služeb. Kromě umění kontaktu je Tomášovým nadáním propojovat rozdílné světy. Nebojí se pojmenovat problémy a prosazovat trpělivě změnu. K tomu dokáže motivovat nejen své kolegy, ale i mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Empowerment je to slovo, které dokonale vystihuje Tomášův přístup k lidem, ať už jsou to klienti, nebo kolegové v týmu. Ale také laskavá i pevná podpora a hranice, které dodávají jistotu a směr.

Tereza Kopicová, sociální pracovnice v NZDM Likusák (RATOLEST BRNO z.s.), nominace (pdf)

Terka je velmi kompetentní sociální pracovnicí a člověkem na svém místě. Od roku 2017 pracuje v Nízkoprahovém klubu Likusák, kde se významně podílí na zachování vysoké kvality poskytovaných služeb a dobrého jména služby u odborné i široké veřejnosti. Neúnavně hledá možnosti, jak službu poskytovat v co nejvyšší kvalitě, v souladu s nejlepší praxí a aktuálními poznatky a zároveň se neustále snaží přizpůsobovat službu potřebám klientů. Jako garantka zaškolování nových pracovníků svým příkladem, odbornými znalostmi a trpělivostí “vychovala” několik mladých terénních pracovníků a pracovnic a díky své empatii a schopnosti naslouchat dokázala na službu navázat i náročné klienty a klientky. Jednou z jejích superschopností jsou prvokontakty, kdy v terénu dokáže oslovit a navázat na službu v podstatě kohokoliv. K řešení situací klientů/tek přistupuje velmi profesionálně a adekvátně je síťuje. Klienti a úroveň kvality služby jsou pro ni vždy na prvním místě. Ještě před vypuknutím války na Ukrajině propojila službu s Agenturou pro sociální začleňování a kulturními pracovníky, což bylo klíčové při přizpůsobování služby pro práci s cizinci v terénu a NZDM. Jako koordinátorka ČAS pro Jihomoravský kraj byla člověkem na svém místě a její fungování oceňoval nejen samotný kraj, ale i ostatní sociální služby a instituce v rámci sítě, kterou vytvořila. Její zkušenosti v oblasti sociální práce, ale také její charakterové vlastnosti z ní dělají výjimečnou sociální pracovnici a skvělou kolegyni.

Tomáš Žák, odborný ředitel HR služeb (Laxus, z.ú.), nominace (pdf)

Tomáš je muž mnoha dovedností, jenž má velký díl na inovaci a zefektivňování sociální práce. Na poli sociálních služeb se pohybuje již od roku 1998. V současné době se nevěnuje jen přímé práci, energii a zájem soustředí i do tvorby koncepce služeb, grafické podoby propagačních materiálů, webových stránek, ale především vývoji programů pro evidenci a výstupy práce s klienty. Velký kus práce v uplynulém roce odvedl na elektronické databázi pro evidenci výkonů v sociálních službách BorIS. Zde dokázal převést systém pod nový vývojářský tým a implementovat požadavky ze strany Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Databáze tak šetří čas, tolik důležitý pro přímý kontakt s klienty. Tomáš je rovněž podepsán pod projektem Jehlomat, který je monitorovacím a analytickým nástrojem ochrany veřejného zdraví. Dále poskytuje supervizi, metodickou podporu v mnohých projektech, podílí se na facilitaci koordinačních schůzek zástupců nízkoprahových i dalších služeb zacílených především na osoby na okraji společnosti. Zabývá se certifikacemi odborné způsobilosti adiktologických služeb i jejich hodnocením. Tomáš Žák je osobnost, která se vždy zasazovala o rozvoj a prestiž sociálních a adiktologických služeb. Je vzorem a průvodcem pro mnohé začínající, ale i zkušené pracovníky. Kolegové si jeho práce velmi váží a mají ho rádi za jeho kolegiální a lidský přístup, ochotu pomoci a podpořit.

Kategorie Tým roku 2022

Centrum pro ohroženou rodinu (Ratolest Brno, z.s), nominace (pdf)

Centrum pro ohroženou rodinu (COR) je sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která od roku 2007 pomáhá rodinám v tíživé životní situaci. Zařízení dlouhodobě odvádí kvalitní a velmi náročnou práci, v posledních letech navíc ve ztížených podmínkách – nejprve kvůli covidu a následně ruské invazi na Ukrajinu. Tým se vždy dokázal přizpůsobit situaci a za všech okolností poskytoval služby ve prospěch rodin – a zejména v zájmu dětí – v obtížných situacích. Díky nezdolné energii vedoucí týmu Zuzany Gheza a jejímu důrazu na kvalitu poskytovaných služeb je COR nositelem dobré praxe mezi sociálně aktivizačními službami v rámci Jihomoravského kraje.

Když v roce 2022 zasáhla do běžné činnosti COR ruská invaze na Ukrajinu, tým COR se ihned rozhodl aktivně se zapojit do pomoci válečným uprchlíkům. Nejprve se této práce i přes jazykovou bariéru chopily samy stávající pracovnice, v průběhu roku 2022 se podařilo získat dotační prostředky a zaměstnat dvě nové kolegyně Yuliiu Shostak a Irinu Hvezdovou, které se domluví česky, ukrajinsky a rusky a jedna z nich je sama válečnou běženkyní. Yulia a Irina se musely velmi rychle zorientovat a zaškolit a od června 2022 poskytují pomoc ukrajinským rodinám prchajícím před válkou. Činnost ukrajinské sekce COR je značně široká, od zajišťování škol, školek, lékařů nebo doprovodů při jednání s úřady až k řešení situací, kdy se uprchlíci stali oběťmi závažných trestných činů, nebo kdy došlo k odebrání dítěte matce z důvodu zanedbání péče. V závažnějších situacích se do řešení zapojovaly i ostatní pracovnice COR a po celou dobu byly Yulii a Irině oporou a předávaly jim svoje znalosti a zkušenosti, zatímco zároveň dál kvalitně odváděly svoji práci sociálně aktivizační služby s rodinami z Brna a okolí. Více informací se dozvíte v přiložené nominaci. 

NZDM Pacific (Komunitní centrum Motýlek), nominace (pdf)

Nadstandardní nasazení v klientské práci i mimo ni, stabilní, nadšený tým, s podporou vedení organizace a mezioborová spolupráce v rámci místní sítě, to je Pacific. Jeho dveře jsou otevřené pro děti a mládež mnoha různých národností a kultur. Možná i díky tomu se od počátku pracovníci aktivně zapojili také do práce pro válečné uprchlíky z Ukrajiny a to se stejnou vervou, s jakou podporovali potřebné děti a rodiny v době pandemie COVID-19. Tým se neobvykle rád vzdělává, aktivně převádí nabyté znalosti a dovednosti do praxe. Pracovnice a pracovníci si pro sebe zajistili a absolvovali kurz interkulturní práce, který jim pomohl nejen zorientovat se v krizové situaci související s válkou na Ukrajině, ale osvětlil i některé aspekty z práce se stávajícími klienty, například z Číny či Ruska. 

Krom toho Pacific již pět let působí ve školách v lokalitě. V jedné z nich po úvodních nesnázích prosadil streetwork na chodbách školy, poradenskou místnost a úspěšně se etabloval jako odborná služba, na kterou se obracejí děti i pedagogové. Nyní tým navázal spolupráci na dvou učilištích, kde jde hlavně o individuální práci a poradenství. Klub dětem doporučují také psycholog či psychiatr, součástí týmu Pacificu je i dětská psycholožka. Pacific je příkladem vynikající praxe, umí ji zrealizovat a také předat nebo prezentovat prostřednictvím sociálních sítí. O své zkušenosti se neváhá dělit se stážisty, na konferencích ČAS, nebo v rámci setkávání pražské pracovní skupiny pracovníků v NZDM Župan.

Terénní program Magdaléna Příbramsko a Praha západ (Magdaléna o.p.s.), nominace (pdf) 

V lokalitách terénních programů Magdaléna Příbramsko a Praha západ došlo v uplynulých letech ke změně drogové scény, z otevřené scény došlo k postupnému uzavírání až úplnému uzavření. S touto změnou pracoval tým pracovníků jako s výzvou. Hledal nové cesty k navazování kontaktů s cílovou skupinou a šířil dobré jméno terénní práce mezi odbornou a širokou veřejností. Jedním ze zásadních výstupů je příspěvek „Specifika terénní práce na uzavřené drogové scéně“, který pracovníci terénního týmu odprezentují na letošním ročníku Letní školy Harm reduction pro ostatní kolegy z oboru. Kromě samotné systematické práce na bytech a terénní práce v lokalitách se tým věnoval práci v prostředí noční zábavy. Po spolupráci s programem Fixpoint Progressive a městem Příbram se podařilo v lokalitě umístit kontejner na odhozené injekční stříkačky a pozvednout tak postavení Harm reduction programů. Také v roce 2022 se terénní pracovníci Magdalény účastnili společných terénů s pracovníky NZDM Bedna Ponton v Příbrami. Společné terénní výjezdy mají za cíl bližší spolupráci obou zařízení za účelem zachytávání náctiletých klientů, kteří jinak tzv. propadávají sítem služeb. Nominace je velkým poděkováním všem členům týmu za kvalitně vykonávanou práci v oboru, která se v Příbrami více než daří!

O nominacích rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb. Vybírat jste mohli z 13 došlých návrhů pro 7 osobností a 6 týmů. Dohromady jsme obdrželi celkem 176 hlasů, z toho 15 jich bylo dle pravidel vyřazeno jako neplatných. Rada ceny ve složení: loňští vítězové, zástupce Správní rady ČAS a zástupce kanceláře ČAS vybere již 17. 5. 2022 vítěze.

Děkujeme za vaše návrhy i hlasování a gratulujeme nominovaným!

Vše o ČASované botě: https://streetwork.cz/stranka/2398/vyrocni-cena

Česká asociace streetwork

Tagy