Nebylo nic nalezeno.

Odborná stáž – Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN (zdarma v rámci OPZ)

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, realizovala odbornou stáž ve zdravotnickém zařízení Ambulance dětské a dorostové adiktologie + Adiktologická ambulance, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN. Stáž proběhla 25. – 26. 4. 2022.