Nebylo nic nalezeno.

Foto: ČAS

Udělejme město zábavné

Jak budovat důvěru lidí v instituce, jak pracovat s mládeží a podporovat aktivitu občanské společnosti se učíme ve Finsku. V březnu se uskutečnila týdenní stáž do helsinské organizace Aseman Lapset.

Ústředním tématem stáže ve finských Helsinkách bylo poznat mechanismy, jakými se buduje důvěra lidí ve veřejnou správu a její instituce v kontextu práce s mládeží. Jeden ze specifických přístupů do Finska přenesený z Norska je „street mediation“, který je unikátní důrazem na komunitní a participativní rozměr řešení problémů (nejen) mládeže. „Street mediation“ je metoda, která vyžaduje propojení a důvěru komunity, policie, magistrátu i neziskového sektoru, jako je organizace Aseman Lapset (Děti nádraží), která zástupce ČAS, nízkoprahových služeb a veřejného sektoru týden ve Finsku hostila v rámci projektu Erasmus+ "SWIT - Cooperation of Street-Based Youth Workers and State/Regional/ Municipal Institutions" číslo 2023-1-CZ01-KA210-YOU-000157853. Uplatnění street mediation je široké. Tento způsob řešení problémů najde využití v mnoha oblastech, jako je drobná kriminalita na ulici nebo v nákupních centrech, škody, které čas od času děti na majetku ve městě způsobí, problémy ve školách a nebo zneužívání alkoholu a nebo návykových látek, včetně jejich prodeje, ale třeba i o řešení případů domácího násilí, párových problémů, majetkových škod nebo sousedských vztahů.

Důležité pro uskutečnění mediace, tak aby mohl být plně využitý její potenciál, je její včasné provedení. Policie tak mnohdy i v týž den nahlášení události předá helsinskému Úřadu pro mediaci stručné informace o tom, co se stalo a ten rozhodne, které organizaci bude případ svěřen. Aseman Lapset (Děti nádraží) se specializují právě na dětské a mládežnické kauzy. Probíhají pak přípravná setkání se stranami „sporu“, zvláštní setkání proběhne s každým účastníkem mediace zvlášť, příprava je opravdu důkladná, poté proběhne samotná mediace a pak i následné hodnocení, zda výsledek všem stranám vyhovuje a je udržitelný. Následné hodnocení může proběhnout formou rozhovoru po telefonu, není nutné se již scházet, pokud vše běží v pořádku. Když se rozbije okno, je to jednoduché, pokud je o závažnější kauzy, kde se například na šikaně podílí více dětí nebo part, je to složitější. Každopádně, vždy jsou do řešení sporu zapojeny nejen děti, ale i jejich rodiče a případně i další profesionálové, sociální pracovníci nebo specializovaní pracovníci pro práci s mládeží – youth workers, kteří působí v tzv. klubech pro mládež. To, že výsledek má často magický efekt, katarzi, kterou od dobrého příběhu všichni očekáváme, je to, co důvěru člověka v systém posílí.

To, že „systém“ z mladého člověka nevytvoří „pachatele“, jemuž je uložen trest, ale aktivního občana, kterému pomůže vyřešit problém, který sám způsobil, tvoří esenci důvěry v systém u lidí, kteří se na chvíli ocitnou na okraji společnosti, a umožní jim z něj dále nespadnout.

Finsko staví svou práci s dětmi a mládeží, kam zahrnuje mladé až do 29 let, na jasně definovaných dokumentech (National Youth Act a Národní program politiky mládeže – National Youth Work and Youth Policy Programme), které jednotlivé regiony překlápí do strategií práce s mládeží s jasně definovanými měřitelnými cíli a využívanými nástroji. Za zásadní považují instituce i organizace práci s daty a čísly. Ty průběžně vyhodnocují a na jejich základě rozvíjí další postupy, které umožňují efektivní využití limitovaných zdrojů. Mikko Vatka, vedoucí Oddělení pro mládež helsinského magistrátu, nám představil vizi města v práci s mládeží: “Celá oblast Helsinki je pro mladé lidi místem zábavy. Zábava znamená mít přátele, mít co dělat a být důležitým pro ostatní. Mladí lidé v Helsinkách dokáží vidět svět očima ostatních.” Je to perspektiva, která znamená více, než jen “bezpečné město”. Město, které je zábavné, je zároveň bezpečné. Protože kde končí bezpečí, končí zábava.

Zmíněné Oddělení pro mládež je robustní, dobře členěné ať už na samotném úřadě nebo v terénu. Pracuje s velmi podrobnými daty o počtu mladých lidé v jednotlivých okrscích, s daty o tom, kde se vzdělávají a zda mají pravidelnou či nahodilou zájmovou činnost, a kolik času týdně jim tato činnost zabere. Data dále predikují vývoj počtu mládežníků v jednotlivých okrscích, mladých přibývá také z důvodu migrace, ve Finsku jsou velké uprchlické skupiny z Iráku, dále ze Somálska nebo Sýrie.

Oddělení pro mládež disponuje rozpočtem kolem 38 milionů Euro, přibližně 400 zaměstnanci, z toho je 320 přímo youth workerů a streetworkerů, kteří se pohybují v terénu. Youth workeři pracují i v některém z 39 youth clubů rozesetých po městě. Disponují např. společným herním prostorem, kdy v každém klubu najdete biliardový stůl, stolní fotbálek, chill zónu, taneční sál, mnoho z nich nabízí hudební studio a všechny pak široké spektrum volnočasových aktivit poskytovaných i v dalších prostorách a to zdarma. Otevírací doba klubů je zpravidla 14–21 hodin, některé z nich jsou otevřeny i část víkendů. Práci do večera berou youth workeři jako samozřejmost, jsou placeni podobně jako úředníci na magistrátu.

Kromě těchto zařízení investuje oddělení pro mládež čas a peníze také do tzv. Youth Budget Process. Pravidelně oslovují všechny žáky a studenty helsinských škol s elektronickými dotazníky ohledně potřeb a nápadů mladých co se týká fungování města. Opakovaně získávají tisíce odpovědí, následují workshopy pro zhruba 300 mladých, kteří při workshopech a diskuzích formulují výstupy z dotazníků s návrhy konkrétních projektů. Po hlasování pak město uvolňuje na vybrané projekty nemalý rozpočet na realizaci se zapojením mladých lidí. Touto participací zvedají mladí svůj hlas, učí se diskuzi, různým kompetencím a získávají zodpovědnost za dění kolem sebe. Je to jeden z nástrojů podpory sociální koheze a péče o jednu z nejstarších demokracií v Evropě.

Na spolupráci se školami je vyčleněno 18 youth workerů. Cílem je zvyšovat pocit komunity a bezpečí, participaci žáků, budování přátelských vztahů, podporovat well-being a preventivně působit proti samotě. Město myslí i na děti a mládež online. Realizuje celonárodní program tzv. non-discriminatory gaming activities, který podporuje netoxickou a nediskriminující herní kulturu bez nenávistných komentářů a obtěžování. Podporuje také setkávání hráčů a hráček face to face.

Práce s mládeží – youth work je ve Finsku oborem, který můžete vystudovat na vysoké škole a můžete na pozici youth worker pracovat stejně jako sociální pracovník. Jde o dva různé obory. Youth work však v sobě zahrnuje velkou část kompetencí a dovedností sociální práce našeho pojetí. Aseman Lapset vysvětluje, že pokud budeme obory dělit, vznikne mezi nimi šedá zóna, kde nikdo nepracuje a to nelze.

Ve Finsku je okolo 6500 youth workerů. Na každoroční konferenci se sejde okolo 2000 z nich, téměř polovina pracuje v regionu Helsinky, kde je soustředěna většina obyvatel Finska.

V rámci výjezdu měli pracovníci možnost poznat spolupráci organizace Aseman Lapset s preventivním oddělením helsinské policie. V některých mládeží vytížených místech Helsinek působí spolu ve dvojici terénní pracovník s jedním ze 12 uniformovaných preventivních policistů. Znají místní mladé, jsou v kontaktu, umí pomoci i dobře intervenovat. S mladými tráví hodiny času běžnými rozhovory, mladí si na ně zvyknou, jsou součástí místa, známé tváře “v pohodě lidi”. Nemoralizují za drobnosti, jejich cílem je mít důvěru a respekt mladých pro případy vážných situací – násilí, krádeže, prodej drog, obchod s lidmi apod. Preventivní policista není nepřítel, ale opora, ve svém regionu má okolo 100 lidí, se kterými pracuje. V lokalitě má za úkol sledovat trendy, události, fenomény a rozumět jim. Ke své práci využívají např. Local problem solving method, která klade důraz na zapojení místní mládeže i veřejnosti, relevantních institucí a škol do témat bezpečnosti a spolužití. Hojně využívají také sociální média, každý policista má svůj profil na FB a IG. Spolupráce policie s polem youth work má mnohaletou tradici. Běžně společně hledají řešení metodou case managementu, kdy sestavují vhodný postup při spáchání přestupku, trestného činu nebo ještě v rámci prevence. Důležité je zmínit, že policie má ve Finsku velikou důvěru veřejnosti, kolem 90%. Zároveň imigranti mají často s policií naprosto odlišné zkušenosti ze země původu, takže pracovníci musí na důvěře průběžně pracovat.

Finsko bohužel patří také ke státům s nejvyšší úmrtností mladých po užití drog v Evropě.

Dalším zajímavým zařízením, které měli pracovníci možnost navštívit byl Walkers bus. Jak název napovídá, jedná se o autobus, který je přizpůsoben pro práci s dětmi a mladými lidmi. Autobus jezdí na různé lokality po městě Helsinki a Espo. Lokalita, navštěvovaná v konkrétní den, je většinou dlouhodobá a je vybrána pomocí toho, která lokalita je vnímána jako problémová, kde se schází mladí lidé ke konzumaci návykových látek, kde se zvyšuje kriminalita, vandalismus atp.

Standardně se autobus nachází ve městě Helsinki ve dny úterý, středa a pátek. Ve čtvrtek se nachází ve městě Espo, které patří do aglomerace Helsinek. Provozní doba se přizpůsobuje cílové skupině, kterou jsou děti a mladí lidé ve věku 10–20 let, a také problémům, které v dané lokalitě jsou. Aktuální provozní doba je od úterý do čtvrtka 17–21 hodin a v pátek 17–23 hodin. Návštěvnost této služby za jeden otevírací den je 40–60 návštěvníků z cílové skupiny. Ve službě pracuje celkově 7 pracovníků s tím, že se střídají. Polovina je v autobuse a druhá polovina dělá streetwork v lokalitě. Ve velké míře také využívají dobrovolníky.

V autobusu probíhá kontaktování návštěvníků a řešení jejich situací. Mají zde také prostor pro soukromé řešení náročných životních situací, ale v rámci možnosti se snaží domluvit řešení náročných životních situací na jiný den a řešit tyto záležitosti mimo autobus. Do autobusu mají návštěvníci možnost přijít pod vlivem návykové látky, ale není možné, aby návykové látky užívali před autobusem nebo v něm. Pracovníci ve velké míře pracují s efektem, který má jejich práce na danou lokalitu a v případě, že je efekt dostatečný, přesouvají se s autobusem do jiné části města.

Výměna zkušeností byla velice obohacující a jsme rádi, že v červnu v České republice na oplátku přivítáme skupinu finských a švédských youth workerů.

SWIT – Cooperation of Street-Based Youth Workers and State/Regional/Municipal Institutions, co-funded by the European Union, project number: 2023-1-CZ01-KA210-YOU-000157853

#casvisits #casvisitsinstitutions #erasmusplus #trustininstitutions #civilsociety #streetworkandinstitutions

@dzs.cz; @EUErasmusPlusProgramme; @streetwork.cz; @asemanlapset; @goteborgsstad

Tagy