Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto: Unsplash

Zahajujeme nový projekt ČAS od ČASU diskusní klub

Česká asociace streetwork, z.s. zahajuje 1. 10. 2020 projekt „ČAS od ČASU diskusní klub. Budování skutečně sociální sítě.“ Projekt s číslem 62500-2019-003-0070 je spolufinancován Programem Active Citizens Fund, který je financován z Fondů EHP a Norska. V České republice program spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Projekt potrvá do 30. 9. 2022.

Jádrem projektu je série veřejně přístupných diskusních setkání se zajímavými a inspirujícími osobnostmi se vztahem k nízkoprahovým sociálním službám (Streetwork). Diskusní setkání budou nahrávána a šířena ve formě podcastů.

Cílem je zlepšit povědomí společnosti o streetworku a též zlepšit jeho reputaci, stejně jako zlepšit postoj společnosti k znevýhodněným (zranitelným) skupinám obyvatel.

Dále bude vybudována síť podporovatelů (účastníci diskusních setkání a posluchači podcastů), kteří budou pomáhat vysvětlovat a obhajovat nízkoprahové sociální služby a jejich cílových skupin (osoby sociálně vyloučené, včetně dětí, žijící v chudobě, jiného než většinového etnika, lidé bez domova, se závislostí na návykových látkách nebo lidé pracující v sexbyznysu či migranti). Cílem projektu je posílit kapacitu střešní organizace nízkoprahových služeb (ČAS) v oblasti PR, a tím též sekundárně kapacitu jednotlivých služeb sdružených v ČAS v oblasti PR a schopnosti být moderní, sebevědomou a partnerskou sociální službou, s rovným postavením k jiným službám a k veřejné správě jako i k laické veřejnosti.

Cílové skupiny projektu jsou:

1. Odborná veřejnost – pracovníci a pracovnice sociálních služeb, především nízkoprahových, ale i dalších. Zástupci jiných institucí státních i nestátních (Klinika adiktologie, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, sociální kurátoři, pracovníci SPOD, zástupci vzdělavatelů v sociální práci, zástupci jiných oborů – zdravotníci, školští pracovníci, vězeňští pracovníci, policisté a další)

2. Stakeholdeři – zástupci veřejné správy, samospráv, zástupci médií (novináři – včetně mainstreamových), oborových organizací, spolků a občanských iniciativ. 

3. Zástupci znevýhodněných skupin osob, tj. cílové skupiny nízkoprahových sociálních služeb (osoby sociálně vyloučené, včetně dětí, žijících v chudobě, jiného než většinového etnika, lidé bez domova, se závislostí na návykových látkách nebo lidé pracující v sexbyznysu či migranti). 

4. Laická veřejnost

Aktivitiy projektu:

  • A1 ČAS PRO HOSTA – Cílem aktivity je příprava a realizace pravidelných diskusních setkání s kapacitou min. 40 účastníků, které vždy přivítají minimálně jednoho hosta, který je významným zástupcem tématu z oblasti sociální práce. Moderovaná diskuse s tímto odborníkem/ky na definované téma bude mít popularizační charakter. Pozvaný host disponuje osobním přesahem zajímavým pro širší veřejnost a novináře. Na začátku realizace aktivity budou vytipováni účastníci diskusních setkání z řad odborníků na dané téma, zástupců znevýhodněných (zranitelných) skupin osob, veřejné správy, samosprávy, médií (včetně mainstreamových). Své místo zde mají zástupci spolků a občanských iniciativ. Zastoupení všech cílových skupin na diskusních setkáních je klíčové. Minimální počet účastníků jednoho diskusního setkání bude 40. Z neformálních debat (networking), které proběhnou po ukončení diskusního setkání, bude zpracována zpětná vazba od účastníků i od samotného hosta diskuse. Témata diskusí budou volena tak, aby byla aktuální a reagovala na současnou společenskou situaci.

  • A2 ČAS PRO OBSAH, TECHNOLOGIE A SDÍLENÍ – V této aktivitě bude vytvořeno technologické a organizační zázemí pro uskutečnění diskusních setkání. Ze všech diskusních setkání budou vytvořeny záznamy, které budou profesionálně zpracovány a využity pro sdílení formou podcastů. Podcasty budou o délce 30–45 minut a bude na ně navázána další komunikace s novináři a veřejností s cílem následné diskuse na sociálních sítích a interních fórech zapojených organizací, spolků a iniciativ. Součástí aktivit bude vytvoření microsite, která bude jedním z nosičů komplexních informací o zvolených tématech diskutovaných na diskusních setkáních, lidech a celém projektu. Stránka bude rozšířena o textový přepis a nebudou chybět ani medailonky hostů. Nově bude vytvořen newsletter, který přinese jak upoutávku na uskutečněná klubová setkání, tak související obsah a pozvánku na další moderovanou diskusi. Závěrem projektu bude připravena brožura (v elektronické verzi), která bude obsahovat záznamy všech diskusních setkání. Aktivita bude z hlediska komunikace a marketingu garantována odborníkem z této oblasti, který je součástí projektového týmu.

Kontaktní osoba projektu:

Karolína Panušková
Tel: 774 433 296
panuskova@streetwork.cz

Více se o projektu můžete dovědět na jeho stránkách.

#sodvahou

Tagy