Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Zůstaňte ostražití a sdílejte naději, vzkazuje mezinárodní síť terénních sociálních pracovníků

Sdílíme s vámi poselství solidarity od organizace Dynamo International, mezinárodní sítě terénních sociálních pracovníků, jíž je Česká asociace streetwok součástí. / A message of solidarity from Dynamo International, the network of social street workers.

(EN bellow)

Drazí členové,

Od druhé světové války nedošlo k ničemu podobnému pandemii Covid-19, která má dopad na takové množství lidí ve stejnou dobu na celé planetě.

Terénní sociální práce se všude musí na tuto situaci adaptovat. Ať už pozastavením činnosti přímo v ulicích, nebo pomocí lidem žijícím na ulici, kteří jsou virem zvláště ohroženi – s vědomím rizika, které si dobře uvědomujeme. Vás všechny nabádám, dodržujte zdravotní předpisy, chraňte sebe, své blízké a lidi z cílových skupin, s kterými pracujete.

Země, které dosud nejlépe odolávají dopadům pandemie, jsou ty, které mají předvídavou a preventivní vizi veřejné správy/řízení, jelikož vyvinuly kvalitní zdravotní systém otevřený všem, stejně jako silný systém sociální ochrany.

Z této bezprecedentní zkušenosti se poučíme, a v budoucnu budeme vlády na celém světě upomínat, jak důležité je vždy upřednostňovat preventivní přístup, který prospívá dobré kvalitě života všech.

V tomto kontextu máme další důležité úkoly. Prvním je zůstat ostražití a sledovat, zda jsou respektována základní lidská práva a nejsou obětována ve jménu boje proti pandemii.

Druhý úkol, vyplývající z podstaty naší profese terénních sociálních pracovníků, je vždy hledat a upozorňovat na pozitivní stránky i v těch nejhorších situacích. Zachovejme si tuto pozitivní vizi a přinášejme svému okolí naději na lepší svět.

„Non quia timemus non audemus, sed quia non audemus, timemus“ (Seneca).

„Není to tak, že bychom se neodvážili, protože je to těžké; těžké je to proto, že chybí odvaha.“

Edwin de Boevé
Mezinárodní koordinátor a ředitel Dynamo International

__________________________________________________________

Dear members,

Since the Second World War, never before has a phenomenon, such as the Covid-19 pandemic, impacted so many people at the same time on a planetary level.

Social street work everywhere had to adapt to the situation. Either by stopping the presence on the streets, or by supporting the populations in street situation who are particularly affected by the virus and this by taking the risks that you know. For all of you, I would like to encourage you to respect the health regulations which will allow you to protect yourself, your loved ones and the populations with whom you work.

The countries that seem to best resist the consequences of the pandemic are those that had an anticipatory and preventive vision of public management by having developed a quality health system open to all as well as a strong social protection system.

We will learn from this unprecedented experience and, in the future, remind authorities around the world of the importance of always favoring this preventive approach which favors the well-being of all.

In this particular context we also have important missions. The first mission is to remain vigilant that fundamental rights are respected and are not sacrificed in the name of the fight against the pandemic.

The second mission is due to the nature of our profession, the street social worker always seeks to highlight the positive sides in the worst situations. Let’s stay with this positive vision and bring around us this hope for a better world.

„Non quia timemus non audemus, sed quia non audemus, timemus“ (Seneca).

„It is not because we are afraid that we do not dare; it is because we do not dare that we are afraid.“

Edwin de Boevé
International coordinator & director of Dynamo International

Tagy