Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
19 | 04 | 17
Kontaktní centrum KRÉDO
Pracovník v sociálních službách
PONTIS Šumperk o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách pro pracoviště Kontaktní a poradenské centrum Krédo v Šumper...
19 | 04 | 17
Klub Radotín
Sociální pracovník/ce / PSS- prodlouženo
Proxima Sociale o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici kontaktního sociálního/ní pracovníka/ci nebo pracovníka v sociálních službách pro cílovou s...
19 | 04 | 17
Kontaktní centrum Hodonín
Kontaktní/terénní soc. pracovník
Oblastní Charita Hodonín vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Kontaktní / terénní sociální pracovník/ce pro zařízení: Kontaktní adikt...
12 | 04 | 17
Nízkoprahový klub Jahoda
Sociální kontaktní pracovník
PRACOVNÍ POZICE: Sociální kontaktní pracovník v NZDM - 0,7 ÚVAZEK

JAHODA o.p.s. – stabilní nezisková organizace přijme do svého t...
12 | 04 | 17
NZDM Klub Bunkr, Bohumín
Soc. pracovník(-ice) / PSS
Obecně prospěšná společnost Bunkr, o.p.s. hledá kolegu/yni do týmu na pozici Sociální pracovník/Pracovník v sociálních službách
v nízkoprahovém...
12 | 04 | 17
Kontaktní centrum Břeclav
Kontaktní a terénní pracovník
Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav přijme pracovníka na pozici kontaktní a terénní pracovník.

Popis pozice:
- poskytov...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeVše o členství v ČASVše o členství v ČAS

07 | 01 | 14 Verze pro tisk

Vše o členství v ČAS

Členství v ČAS - proč a jak na to?

ČAS je profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb pracujících metodou kontaktní práce. ČAS usiluje o zvyšování kvality služeb a rozvoj oboru, a o dobré podmínky pro poskytovatele služeb se zaměřením na potřeby klientů a společnosti. Asociace se při své práci snaží dbát na profesionalitu a odbornost, dodržování profesionální etiky, respekt k autonomii svých členů.

Koho ČAS sdružuje?

 • sdružuje a zastřešuje poskytovatele nízkoprahových sociálních služeb hlásící se k metodě kontaktní práce a jednotlivce z řad odborné veřejnosti,
 • k 31. 12. 2013 bylo členem asociace 77 zařízení a 26 individuálních členů (1) z oblasti nízkoprahových sociálních služeb

Jak se stát členem ČAS?

 • Skupinové členství: Členem ČAS se může stát registrovaná sociální služba hlásící se k metodě kontaktní práce. Členem se stává na základě úspěšně realizovaného hodnocení kvality ČAS nebo jiné formy měření kvality uznané Správní radou ČAS. O přijetí za člena ČAS rozhoduje na základě písemné žádosti poskytovatele Správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční většiny svých členů.
 • Individuální členství: Členem ČAS se může stát fyzická osoba působící v teorii nebo praxi kontaktních sociálních služeb (zejména se jedná o dlouhodobé spolupracovníky Asociace, např. na pozici lektorů, supervizorů apod.). O přijetí rozhoduje Správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů na základě písemné žádosti zájemce a doporučení dvou členů ČAS.

Co ČAS nabízí nejen členům, ale i nečlenům, tedy všem pracovníkům v oboru?

 • možnost absolvovat hodnocení kvality služeb poskytovatelů na základě vlastního hodnotícího systému,
 • platformu pro komunikaci napříč nízkoprahovými sociálními službami (realizuje akce, na nichž se setkávají pracovníci z různých typů nízkoprahových služeb)
 • síťuje a spolupracuje napříč oborem a s dalšími institucemi, organizacemi i jednotlivci
 • podporuje vznik nových služeb tam, kde jsou potřebné, pomáhá jim zavádět standardy kvality, poskytuje metodickou podporu
 • informuje veřejnost o oboru a snaží se zajistit dostatečné povědomí veřejnosti o nízkoprahových sociálních službách
 • aktivně prosazuje zájmy oboru např. v rámci státních institucí či jiných profesních asociací
 • realizuje komplexní systém oborového vzdělávání (mj. akreditované vzdělávací programy pro dobrovolníky, začínající pracovníky, zkušené pracovníky, pracovníky v přímé práci či ve středním a vyšším managementu organizací, hodnotitele kvality a supervizory)
 • poskytuje informační servis (2) a odborný poradenský servis (3) poskytovatelům služeb
 • podílí se na výzkumu a vývoji zaměřeném na potřeby klientů, metody práce, evaluační systémy
 • podporuje vznik oborových textů a literatury
 • realizuje projekty cílené na nízkoprahové služby a jejich pracovníky - mezinárodní i v rámci ČR
 • mobilizuje další zdroje pro rozvoj služeb (vyjednává s donátory)

Co vlastně ČAS nabízí svým členům navíc?

 • garantuje kvalitu služeb svých členů, členství v ČAS znamená prestiž a oporu
 • aktivně prosazuje (lobbuje) zájmy oboru a svých členů
 • vytváří možnosti mezinárodní výměny zkušeností, stáží, tréninků v zahraničí
 • členové ČAS mají slevy na vzdělávacích akcích, které Asociace pořádá
 • členové ČAS mají přednostně garantovaná místa na akcích, které Asociace pořádá
 • vytváří příležitosti pro vícezdrojové financování členů
 • zastřešuje společné PR aktivity svých členů
 • zasílá členům pravidelné informace o dění v oboru
 • prostřednictvím fundraisingu zajišťuje finanční a věcné prostředky pro členská zařízení (4)

Co ČAS od svých členů chce a očekává?

 • dodržování etického kodexu a standardů kvality vztahujících se k nízkoprahovým a terénním sociálním službám
 • aktivní účast (např. při organizaci oborových konferencí), účast na Valných hromadách a zpětnou vazbu při výzkumech či jiných formách šetření v rámci Asociace
 • udržování a propagaci dobrého jména ČAS
 • poskytování kvalitní nízkoprahové sociální služby
 • platbu členského příspěvku (aktuálně ve výši 2000 Kč)
(1) Individuální členství v asociaci postupem času ustupuje do pozadí a mění v institut určitého „prestižního“ členství pro zasloužilé členy a odborníky. Na členství v asociaci musí být zájemce navržen jinými dvěma členy.
(2) ČAS provozuje portál StreetWork.cz a snaží se o jeho průběžnou aktualizaci a informační kvalitu.
(3) Na kancelář ČAS je možné obrátit se s jakýmkoliv oborovým dotazem. Buď jej zodpovědí pracovníci kanceláře nebo zprostředkují odpověď.
(4) Nejde o prioritní zaměření Asociace, spíše o vedlejší produkt jednání s donátory.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V ČESKÉ ASOCIACI STREETWORK

Podmínky vzniku členství v ČAS byly zásadně upraveny na Valné hromadě ČAS v říjnu 2010. Ke změnám se přistoupilo ze dvou základních důvodů. Prvním důvodem je změna ve strategii vzhledem ke členské základně směřující k jejímu rozšíření. Druhým důvodem je značná proměna v požadavcích vnějších subjektů (např. MPSV, kraje) na naplňování standardů kvality, kdy doposud vyžadované dvoudenní hodnocení kvality ČAS je do velké míry nahrazeno obdobnými procesy (inspekce, certifikace RVKPP). A nakonec je nutno uvést i finanční hledisko, kdy je obtížné u řady subjektů dvoudenní hodnocení kvality ČAS zafinancovat.

Z těchto důvodů schválila Valná hromada ČAS změny v procesu hodnocení kvality. A to jak v případě, že se nové zařízení chce stát členem, tak i v situaci, kdy stávající zařízení prodlužuje své členství. Pro oba jmenované případy, tj. získání členství a jeho prodloužení, platí stejné podmínky.

Zásadní změnou je uznání inspekce MPSV a/nebo certifikace RVKPP. V případě, že zařízení úspěšně splnilo požadavky inspekce/certifikace, a má zájem o členství v ČAS či o prodloužení členství, musí absolvovat minimálně jednodenní metodickou návštěvu. Metodická návštěva je realizována jedním hodnotitelem, tudíž má i nižší cenu (ca. 4.000,- Kč).

V případě, že v zařízení nebyla realizována v období 3 let zpětně inspekce či certifikace, musí absolvovat minimálně jednodenní šetření kvality, tzv. Rozvojový audit ČAS. Toto místní šetření provádí vždy dvojice hodnotitelů, časová dotace je ca. 8 hodin, tj. 1 pracovní den. Rozvojový audit vychází ze standardů kvality sociálních služeb, ale nehodnotí pouze existenci či znalost písemných metodik, ale zabývá se jejich propojením s praxí.

 

Existuje ještě druhá varianta, a to projít „původním“ dvoudenním hodnocením. Jde o proces velmi podobný inspekci a zařízení tak má možnost se na ni dobře připravit.

PŘEHLED POŽADAVKŮ NA ZÍSKÁNÍ ČI PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ

Žadatel o získání či prodloužení členství:

A) Byla u něj realizována inspekce MPSV* nebo certifikace RVKPP v průběhu max. tří let zpětně

Minimální varianta hodnocení:

 • Jednodenní metodická návštěva

B) Nebyla u něj realizována inspekce MPSV nebo certifikace RVKPP v průběhu max. tří let zpětně

Varianty hodnocení:

 • Rozvojový audit ČAS
 • Dvoudenní hodnocení kvality ČAS
Inspekce/certifikace
Typ hodnocení
Časová dotace (orientačně)
Hodnotitelský tým
Platnost osvědčení
Cena v Kč (orientačně)
ANO
Metodická návštěva
8 hodin
1 hodnotitel
3 roky
4 000
NE
Rozvojový audit
16 hodin
2 hodnotitelé
3 roky
14 000
 Hodnocení kvality
2x 8 hodin
2 hodnotitelé
3 roky
16 000

* tj. plní registrační podmínky a povinnosti poskytovatele a naplňuje standardy kvality sociálních služeb

8 OTÁZEK, KTERÉ VÁM NAPOVÍ, ZDA USILOVAT O ČLENSTVÍ V ČAS

 1. Jste zařízení poskytující nízkoprahové nebo terénní sociální služby (např. NZDM, KC, TP, NDC)?
 2. Máte zájem o spolupráci, výměnu zkušeností a setkávání s jinými poskytovateli nízkoprahových služeb?
 3. Hlásíte se k metodě kontaktní práce a máte zájem o její rozvoj?
 4. Usilujete o dodržování etického kodexu a standardů vztahujících se k nízkoprahovým sociálním službám?
 5. Máte zájem o zvyšování kvality služeb, profesionality a odbornosti? Chcete se podílet na rozvoji oboru, tedy nejen Vás samotných, ale všech poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb?
 6. Jste ochotni vkládat Váš čas, energii a peníze dle stanovených podmínek do činnosti Asociace?
 7. Zajímáte se pravidelně o dění v oboru, hledáte informace, co se kde děje?
 8. Máte zájem se zapojit do oborových PR kampaní propagujících práci nízkoprahových služeb?

Pokud jste odpověděli pokaždé ano, velice rádi Vás uvítáme v řadách členů České asociace streetwork. Pokud jste odpověděli vícekrát ano než ne, a máte zájem o členství, budeme s Vámi rádi komunikovat o vzájemné spolupráci či cestě ke členství v ČAS. Pokud jste odpověděli vícekrát ne než ano, rádi Vás budeme informovat o činnosti ČAS, a o dění v oboru nízkoprahových sociálních služeb. Náš poradenský servis je určen i pro Vás.

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2017 | portal@streetwork.cz