Nebylo nic nalezeno.

Ilustrační foto

Úvod do sociálně-právní ochrany dětí (ZDARMA v rámci OPZ)

Problematika SPOD a spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Česká asociace streetwork v rámci projektu OPZ „Nové výzvy pro streetwork“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007649) vyhlašuje vzdělávací kurz pro pracovníky v nízkoprahových sociálních službách (především TP a NZDM) Úvod do sociálně-právní ochrany dětí. Dvoudenní kurz (16 hod.) pro max. 16 osob je akreditován u MPSV.

Komu je kurz určen:

 • profesionálním pracovníkům nízkoprahových sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV (terénní programy, NZDM, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra atp.) poskytujících služby na celém území ČR vyjma hl. m. Prahy

Termín kurzu:

 • 19. – 20. 6. 2019

Výuka:

 • 1. den: 10 – 18 hod.
 • 2. den: 9 – 16 hod.

Lektoři kurzu:

Mgr. Alena Svobodová – sociální pracovnice, specializace na práva dětí

Mgr. Adam Křístek – právník, specializace na práva dětí

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na sociálně-právní ochranu dětí. Kurz seznamuje účastníky se systémem sociálně-právní ochrany dětí v České republice a rovněž jeho zasazením do rámce mezinárodního kontextu. Účastníci kurzu porozumí problematice ohrožených dětí, které spadají do sociálně-právní ochrany a problematice spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí.

Kurz je rovněž zaměřen na proces vedení případu v SPOD, typy náhradní rodinné péče a ústavní výchovy. Zároveň bude účastníkům představen lektory - právníky - proces trestního řízení nad mládeží a pro děti do 15 ti let.

 Kurz je veden interaktivní formou.

Příprava:

Osnova kurzu:

1. den

 • Vzájemné seznámení
 • Úvod do SPOD
 • SPOD v mezinárodním kontextu
 • SPOD – principy, působnost, podmínky pro přijetí dítěte do SPOD
 • Proces vedení případu v SPOD, včetně řešení.

2. den

 • Oprávnění a povinnosti v SPOD
 • Rodičovská zodpovědnost
 • Náhradní rodinná péče – typy NRP, legislativní ukotvení NRP, rozdíly mezi jednotlivými typy.
 • Ústavní výchova
 • Trestní řízení a trestné činy mládeže a dětí pod 15 let
 • Závěr kurzu – zodpovězení dotazů, diskuse, závěrečný test, vyplnění evaluačního dotazníku

Místo konání:

 • Diakonická akademie, Praha

Organizační informace:

 • účast na kurzu (kurzovné + káva, čaj) je hrazena z projektu „Nové výzvy pro streetwork”
 • účastníci kurzu si hradí cestovné, stravu, ubytování

Organizátor:

Česká asociace streetwork, z.s. (Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00) za podpory projektu „Nové výzvy pro streetwork “ v rámci Operačního program Zaměstnanost.

Uzávěrka přihlášek: 29. 5. 2019.

Po uzávěrce přihlášek budou všichni účastníci vyrozuměni o svém zařazení anebo nezařazení do kurzu.

Tagy

Cena kurzu

Zdarma

Více informací o kurzech Vám poskytne Klára Šmejkalová, smejkalova@streetwork.cz, tel:+420 774 913 776