Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.inzerce
17 | 03 | 15
NZDM Modrý Pomeranč
Sociální pracovník / pracovnice
Občanské sdružení Salinger vypisuje výběrové řízení na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ICE ve středisku NZDM Modrý pomeranč.

Sociální pracovník...
13 | 03 | 15
Nízkoprahový klub Cesta
Sociální pracovník/ce
Cesta integrace, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník/ce nízkoprahového zařízení pro děti, mládež a mladé dospělé Klub C...
16 | 03 | 15
Terénní programy Vyškov
Terénní sociální pracovník
Společnost Podané ruce, o.p.s. „D.S. Vyškov“ vypisuje výběrové řízení na pozici „terénní sociální pracovník s uživateli návykových l...
16 | 03 | 15
Terénní programy Vyškov
Terénní sociální pracovník - vedoucí
Společnost Podané ruce, o.p.s. „D.S. Vyškov“ vypisuje výběrové řízení na pozici „vedoucí služby - terénní sociální pracovník s uživa...
16 | 03 | 15
Nízkoprahový klub Husita
Kontaktní pracovník / pracovnice
Husitské centrum o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: kontaktní pracovník/ pracovnice v Nízkoprahovém klubu Husita.

Posláním Níz...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeVše o členství v ČASPodmínky členství v ČAS dle Stanov asociace

23 | 04 | 13 Verze pro tisk

Podmínky členství v ČAS dle Stanov asociace

Podmínky členství v České asociaci streetwork, o.s. (ČAS) a práva a povinnosti členů ČAS upravují Stanovy České asociace streetwork, o.s. v odstavcích Hlava III a IV.:

Hlava III. Členství

Článek 5.

Členem ČAS se může stát:

a) jako individuální člen každá fyzická osoba působící v teorii nebo praxi nízkoprahových sociálních služeb. Individuálním členem se může stát fyzická osoba, kterou navrhne jiný člen ČAS. O přijetí rozhoduje Správní rada nadpoloviční většinou přítomných členů na základě písemné žádosti.

b) jako skupinový člen každá právnická osoba(dále jen poskytovatel), která realizuje program v oblasti kontaktní práce - nízkoprahových sociálních služeb, dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), případně jiné programy. Členem se stává na základě úspěšně realizovaného hodnocení kvality ČAS nebo jiné formy měření kvality uznané Správní radou ČAS a chce se v souladu se stanovami ČAS, jejím posláním a zaměřením, aktivně podílet na její činnosti. Skupinový člen získává členský mandát se všemi právy a povinnostmi za každé zařízení (službu, program), který přihlašuje k členství.

O přijetí za člena ČAS rozhoduje Správní rada ČAS souhlasem nadpoloviční většiny všech členů Správní rady na základě písemné žádosti poskytovatele, která musí splňovat formální podmínky stanovené ČAS.

 • Řádně vyplněná žádost o přijetí do ČAS
 • Projekt - plán realizace nízkoprahové sociální služby v aktuálním roce (např. žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušné období)
 • Závěrečná zpráva o realizaci programu za předcházející období (předcházející rok)
 • Výroční zpráva organizace, v případě organizace s krátkou historií postačí průběžná či závěrečná zpráva projektu
 • Platné potvrzení o realizaci hodnocení kvality nízkoprahové sociální služby a jeho výsledku, který musí splňovat stanovenou úroveň kvality. Konkrétní minimální podobu výsledku opravňujícího k přijetí stanovuje Valná hromada ČAS.

Správní rada je povinna projednat žádost o členství ve stanovených termínech, vždy na zasedání na konci prvního a třetího čtvrtletí. Správní rada je povinna o svém rozhodnutí spravit žadatele písemně. Dále Správní rada informuje o přijetí nových členů všechny stávající členy elektronickou poštou.

Skupinového člena zastupuje na Valné hromadě ČAS vždy jeden delegát s písemným pověřením poskytovatele /hlasovací právo/.

Článek 6.

Členství zaniká:

 • písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z ČAS
 • zrušením členství pro neplacení příspěvků po dobu jednoho roku.
 • vyloučením, a to pro nesplnění minimální úrovně kvality poskytovaných služeb dle hodnocení kvality (týká se poskytovatelů). Konkrétní podobu výsledku nesplňující minimální úroveň stanovuje Valná hromada ČAS, stejně jako možnosti odvolání.
 • vyloučením, a to pro hrubé porušení povinností člena ČAS, čímž se rozumí např.:
 • pro nepodílení se na činnosti asociace
 • závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů ČAS
 • závažné porušení Etického kodexu ČAS
 • úmrtím člena nebo zánikem jednotky
 • zánikem ČAS

O zrušení členství rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, na základě doporučení Správní rady ČAS. Správní rada může pozastavit členství v ČAS do zasedání VH. Správní rada po prošetření situace může obnovit členství jednohlasným souhlasem členů na zasedání Správní rady.

Hlava IV. Práva a povinnosti členů

Článek 7.

Členové ČAS mají právo:

 • účastnit se jednání a rozhodování Valné hromady /hlasovací právo/
 • volit a být voleni do Správní rady a Revizní komise
 • účastnit se veškeré činnosti ČAS
 • být informováni o činnosti ČAS
 • podávat návrhy a podněty k činnosti ČAS a jejím orgánům

Hlasovací právo (účast na rozhodování) se dočasně pozastavuje individuálním členům, po dobu, kterou jsou zaměstnancem skupinového člena v hlavním pracovním poměru.

Článek 8.

Členové ČAS mají povinnost:

 • znát a dodržovat stanovy a rozhodnutí Valné hromady

 • řádně platit členské příspěvky, skupinový člen platí příspěvek za každé zařízení (službu, program), které přihlašuje k členství ve ČAS ve výši, kterou určuje valná hromada ČAS
 • dodržovat příslušné standardy a etický kodex ČAS
 • poskytovat kvalitní nízkoprahové sociální služby (týká se poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb).
 • účastnit se valné hromady ČAS
 • pravidelně poskytovat statistická data o poskytované službě ve stanoveném rozsahu
 • prezentovat ČAS na svých propagačních materiálech.

Soubory ke stažení:

 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Vše o členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2015 | portal@streetwork.cz