Oborový portál o nízkoprahových sociálních službách a zařízeních
 
.zprávičky
03 | 11 | 17
Pozvánka na Národní setkání proti chudobě a soc. vyloučení

Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice, jíž je ČAS členem, Vás srdečně zve na Národní setkání proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Více informací naleznete ZDE.

Archiv >
 
 
.inzerce
16 | 11 | 17
YMCA Praha - NZDM Sibiř
Vedoucí NZDM Sibiř
Název pracovní pozice: Vedoucí Nízkoprahového klubu pro děti a mládež
Místo výkonu práce: NZDM Sibiř (Votice)

Popis pracovní n...
16 | 11 | 17
Nízkoprahový klub Jahoda
JAHODA, o.p.s. - MANAŽER/KA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Pracovní náplň:
•    samostatné vedení jednotlivých sociálních služeb
•    vedení týmu, personalistika,...
08 | 11 | 17
StreetWork.cz
Rozšíření supervizní skupiny "Vrtule"
Supervizní skupina „Vrtule“ ráda přijme mezi sebe 2-3 nové členy, kteří pracují v nízkoprahových službách a mají zájem supervizně pracovat...
08 | 11 | 17
NZDM Klub Bunkr, Třinec
Soc. pracovník (-ice)
Nestátní nezisková organizace Bunkr, o. p. s. hledá kolegu/yni do týmu na pozici Sociální pracovník/ce v  nízkoprahovém zařízení pro děti a mlád...
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeVše o členství v ČASHodnocení kvality ČAS - otázky a odpovědi

23 | 04 | 13 Verze pro tisk

Hodnocení kvality ČAS - otázky a odpovědi

Hodnocení kvality je externí nástroj, který slouží k posouzení kvality poskytování sociální služby na základě kritérií kvality stanovených metodikou, která je k tomuto účelu přijata Správní radou ČAS. Hodnocení kvality je zároveň podmínkou přijetí nového skupinového člena do ČAS (resp. prodloužení členství). Na základě výsledku hodnocení kvality Správní rada ČAS udělí zařízení osvědčení kvality na stanovenou dobu.


Nyní se ČAS nachází v přechodném období, kdy jsou v platnosti čtyři úrovně hodnocení kvality (viz tabulka). Tato situace je dána vývojem v oblasti standardů kvality sociálních služeb. První úroveň hodnocení vznikala v roce 2006, poslední úroveň byla vytvořena v roce 2012. Valná hromada ČAS v roce 2013 bude usilovat o zjednodušení systému hodnocení kvality.

Inspekce/certifikace
Typ hodnocení
Časová dotace (orientačně)
Hodnotitelský tým
Platnost osvědčení
Cena v Kč (orientačně)
ANO
Metodická návštěva
8 hodin
1 hodnotitel
3 roky
4 000
NE
Hodnocení kvality
8 hodin
2 hodnotitelé
3 roky
9 000
 Rozvojový audit
8 hodin
2 hodnotitelé
3 roky
9 000
 Hodnocení kvality
2x 8 hodin
2 hodnotitelé
3 roky
16 000

Jak probíhá hodnocení kvality ČAS?

Závazná objednávka/smlouva → výběr termínu a hodnotitelské dvojice → zaslání dokumentace/podkladů pro hodnocení → příprava hodnotitelů → šetření na místě → vypracování a předání závěrečné zprávy → rozhodnutí Správní rady o výsledku hodnocení → udělení osvědčení kvality

Jaké jsou principy hodnocení?

 • transparentnost

Celý postup je popsán v metodice, se kterou je možné se seznámit (viz odkazy níže). Metodika byla ověřována a připomínkována a následně schválena Správní radou ČAS, postup v ní popsaný musí být dodržen. Hodnocení provádí vyškolení hodnotitelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Výstupy z hodnocení (tj. závěrečná zpráva) jsou uloženy v kanceláři ČAS. O výsledku hodnocení (udělení osvědčení kvality, osvědčení s podmínkou nebo podmínečného členství) rozhoduje Správní rada ČAS. Proti výsledku hodnocení lze podat námitku Revizní komisi ČAS či Radě pro etiku a supervizi ČAS.

 • východiskem jsou standardy kvality sociálních služeb

Metodika hodnocení je nastavena v prvé řadě tak, aby odrážela standardy kvality sociálních služeb. Naše „oborová specifika“ jsou spíše nadstavbou.

 • podpůrný a rozvojový charakter hodnocení

Hodnocení kvality ČAS je kontrolním nástrojem do té míry, aby mohlo garantovat stanovenou úroveň kvality členských zařízení ČAS. Filozofií hodnotících procesů ČAS, která je předávána vyškoleným hodnotitelům, je podpůrný a rozvojový charakter hodnocení.

Co chceme hodnocením kvality dosáhnout?

 • Zvýšit kvalitu zařízení sdružených v ČAS

Naše zkušenost s hodnocením kvality je, že skutečně přispívá k zvýšení kvality služeb. Je to skvělá příležitost pro pracovníky zařízení k učení se, k utřídění metodických textů i dokumentace. Může to být pro Vás inventura, kdy si za externí pomoci hodnotitelů ujasníte, jak na tom jste. Můžete zjistit své silné i slabé stránky, a na nich pracovat. Zároveň je naším cílem, aby byla členská zařízení „srovnatelná“, a aby mohla Asociace stát za jejich kvalitou a v případě potřeby je podpořit na lokální i regionální úrovni.

 • Připravovat zařízení k naplňování standardů kvality sociálních služeb

V případě nových zařízení, která nemají s procesy hodnocení zkušenost (Dvoudenní hodnocení kvality ČAS, Inspekce, Certifikace) je cílem nastínit jim, co je čeká a ve svém důsledku poukázat na oblasti, v kterých jsou zařízení silná, nebo v kterých mají rezervy, nedostatky a tím jim dát příležitost se zlepšovat.

 • Garantovat kvalitu zařízení navenek

Snažili jste se nějakého donátora (např. místní radnici, firmu, kraj) přesvědčit o tom, že Vám má svěřit svou důvěru a prostředky? Pak jistě víte, že někdy může být obtížné prokázat, že vy jste kvalitní, věrohodní, zkrátka „ti praví“ pro jeho podporu. Proto proces hodnocení kvality Vám nabídne možnost prokázat svou kvalitu navenek a mít u toho externí garanci. ČAS se bude snažit, aby certifikát měl u celé odborné veřejnosti váhu.

Co je výstupem hodnocení kvality ČAS?

Výstupem hodnocení kvality je:

 • posouzení služby podle kritérií kvality stanovených v metodice
 • rozhodnutí Správní rady ČAS o udělení osvědčení kvality (případně osvědčení s podmínkou nebo podmínečného členství)
 • přijetí nového skupinového člena ČAS nebo prodloužení členství v ČAS

Jaký bude význam a dopad pro Vás jako pro hodnocená zařízení?

 • zařízení absolvováním hodnocení získává nezávislý odborný pohled na kvalitu svých služeb

Při přípravě na hodnocení si můžete udělat revizi manuálů a uspořádat dokumentaci. Výstupem ze šetření je Závěrečná zpráva, v níž hodnotitelé popíší naplňování jednotlivých kritérií ve Vašem programu, a v případě nedostatků Vám dají doporučení, jak na nápravu.

 • úspěšné absolvování hodnocení kvality je jednou z podmínek přijetí skupinového člena ČAS, případně prodloužení členství v ČAS.

Čili po úspěšném absolvování hodnocení můžete požádat o přijetí do Asociace. Dalšími podmínkami pro získání členství je řádně vyplněná přihláška a doložení požadovaných příloh. V případě, že je zařízení již členem Asociace, dochází k prodloužení jeho členství na další 3 roky automaticky resp. k tomu není potřeba další žádosti.

 • neúspěšné absolvování hodnocení kvality znamená podmínečné členství v ČAS

Pokud v hodnocení neuspějete, není to věc, která by ohrožovala Vaši existenci jako sociální služby. Z hlediska vztahu s ČAS to však znamená, že jste „podmínečným členem“ a musíte nejpozději do roka absolvovat hodnocení kvality znovu (během té doby máte možnost pracovat na odstranění nedostatků). Pokud ani v opakovaném hodnocení kvality neuspějete (nezoufejte, ještě se to nikomu nestalo, přestáváte být členy ČAS a o členství v Asociaci můžete znovu požádat nejdříve za půl roku od uplynutí druhého hodnocení. ČAS nikam neposílá výsledek ani Závěrečnou zprávu z Vašeho šetření, hodnotitelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost. To nejlepší, co můžete s výsledky hodnocení provést, v případě že „neprojdete“, je zamyslet se nad zjištěnými nedostatky a doporučeními, najít si cestu k naplňování standardů kvality a případně se po další přípravě přihlásit znovu. A samozřejmě, také máte možnost se vůči výsledku hodnocení odvolat.

Jak získá zařízení Osvědčení kvality?

Na základě výstupů obsažených v Závěrečné zprávě - „zařízení prošlo bez připomínek“ - rozhoduje Správní rada ČAS na svém nejbližším zasedání o udělení osvědčení kvality (osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality). Toto osvědčení se vydává na 3 roky, spolu s osvědčením zařízení dostane samolepky s vyznačeným datem platnosti. V případě přijetí nového člena zařízení zároveň dostává Certifikát o členství.

Jak postupovat, pokud zařízení neprojde „bez připomínek“?

V případě, že výsledek hodnocení kvality je na druhé či třetí úrovni, tedy „prošel s podmínkou“ či „neprošel“, zařízení podává Správní radě ČAS ve lhůtě 30 dnů od realizovaného hodnocení kvality

 • návrh na udělení osvědčení s podmínkou (výsledek auditu „prošel s podmínkou“)
 • zařízení v rámci návrhu označí nedostatečné oblasti a kritéria, popíše zjištěné nedostatky, navrhne způsob odstranění nedostatků, důkazy odstranění nedostatků a lhůtu k jejich odstranění, návrh je možné konzultovat s pracovníky kanceláře ČAS
 • SR ČAS na svém nejbližším zasedání po doručení tohoto návrhu rozhodne o udělení Osvědčení kvality s podmínkou, osvědčení se vydává na dobu dle navržené lhůty k odstranění nedostatků
 • Správní rada ČAS na svém nejbližším zasedání po vypršení lhůty k odstranění nedostatků posoudí, zda zařízení zaslalo podklady obsahující důkazy odstranění nedostatků a zda důkazy odpovídají smluvenému stavu
 • pokud v rámci posouzení SR ČAS shledá, že ve lhůtě stanovené došlo k odstranění nedostatků, dodatečně udělí Osvědčení kvality. Osvědčení bude uděleno na dobu do data, k němuž uplynou 3 roky od prvotního rozhodnutí SR ČAS o výsledku hodnocení kvality ČAS, tj. bude započítána i doba, po kterou bylo uděleno také Osvědčení s podmínkou
 • návrh na podmínečné členství (výsledek auditu „neprošel“)
 • SR ČAS na svém nejbližším zasedání rozhodne o Podmínečném členství zařízení v ČAS
 • zařízení v návrhu určí lhůtu, ve které bude schopno zjištěné nedostatky odstranit, případně realizovat opatření, která hodnotitelé navrhli
 • nejpozději do 14 dnů po uplynutí stanovené lhůty je zařízení povinno podat kanceláři ČAS přihlášku k opravnému hodnocení kvality

Lze se proti průběhu či výsledku hodnocení kvality odvolat?

Ano, proti průběhu či výsledku hodnocení kvality se můžete odvolat (podat námitku). Postup se liší podle formy hodnocení kvality, námitka se podává podle její povahy na tyto orgány ČAS - Správní rada, Revizní komise či Rada pro etiku a supervizi. Termín pro podání námitky je 15 dní od ukončení šetření na místě. Orgány ČAS jsou povinny reagovat na námitku do 30 dnů.

Přílohy ke stažení:


 
.Home .Odborná sekce .Fórum TP .Otázky a odpovědi .Fotogalerie .Odkazy .Partneři .Mapa portálu
.Metodika .ČAS .Členství v ČAS .Vzdělávání .Konference .Týden klubů .Cena . . .RSS kanál .Odběr novinek emailem | ČAS © 2006 - 2017 | portal@streetwork.cz