Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
 
.zprávičky
30 | 11 | 16
Vzdělávání 2017

Průběžně pro vás aktualizujeme seznam vzdělávacích seminářů na rok 2017. Vybírejte z nabídky aktuálních kurzů a seminářů.

Archiv >
 
 
 
HomeAsociaceEtický kodex České asociace streetwork

06 | 10 | 14 Verze pro tisk

Etický kodex České asociace streetwork

Etický kodex pro nízkoprahové sociální služby (terénní programy, kontaktní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) vychází z etického kodexu sociálních pracovníků, se zaměřením na sociální pracovníky KC, NZDM a pracovníky terénních programů (dále jen sociální pracovník). Jedná se o obecný dokument, který je závazným pro všechny individuální a skupinové členy ČAS.

1.     Etické zásady obecně

1.1

Nízkoprahové sociální služby jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod. Dále se řídí zákony České republiky.

1.2

Sociální pracovník ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3

Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v profesním přístupu pracovníků.

1.4

Právo každého jedince na seberealizaci v rámci programu je nezpochybnitelné, pokud nedochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5

Zařízení usiluje o vysokou odbornou úroveň, přičemž poskytuje pouze takové služby, které naplňují standardy vztahující se k nízkoprahovým sociálním službám.

1.6

Nezbytnou podmínkou etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7

Profesní odpovědnost (v rámci pracovně právního vztahu) má prioritu před osobními zájmy.

 

2.     Etické zásady ve vztahu ke klientům

 

2.1

Pracovník respektuje uživatele služeb jako partnera se všemi právy a povinnostmi, včetně zodpovědnosti za svůj život.

2.2

Pracovník jedná tak, aby nebyla poškozována důstojnost a lidská práva uživatelů služeb.

2.3

Pracovník přistupuje se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace ke všem uživatelům služeb.

2.4  

Pracovník shromažďuje pouze informace nezbytně nutné pro poskytování služeb. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují k uživatelům služeb.

2.5

Pracovník předchází závislosti uživatele na službě.

 

3.     Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

 

3.1

Pracovník plní odpovědně povinnosti vyplývající ze závazků k svému zaměstnavateli.

3.2

Pracovník se podílí na vytváření prostředí, které umožňuje naplňování zásad tohoto kodexu.

3.3

Pracovník se podílí na ovlivňování pracovních postupů s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

 

4.     Etické zásady kolegiality

 

4.1

Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.

4.2

Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

 

5.     Etické zásady odbornosti a povolání

 

5.1

Pracovník dbá na udržování a zvyšování profesní prestiže. Upozorňuje vhodným způsobem na prokazatelně nekvalitní a neodborné poskytování služeb.

5.2

Pracovník usiluje o zvyšování odborné úrovně své práce a celoživotní prohlubování kvalifikace.

5.3  

Pracovník dbá o odpovídající nastavení svých hranic v oblasti své profese, oblasti konkrétní služby či organizace, oblasti vztahu s klienty a v oblasti svého soukromého života.

 

6.     Řešení etických otázek


6.1

Pracovník reflektuje etické otázky spojené s výkonem profese. Usiluje o jejich řešení za využití standardních prostředků. Závažné etické otázky postupuje k řešení v rámci externí supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

6.2

Pokud není možné využít standardní nástroje reflexe etických otázek dle předcházejícího bodu, má pracovník povinnost využít odvolací nástroj v podobě Rady pro etiku a supervizi České asociace streetwork.

 

7.     Etické zásady ve vztahu ke společnosti

 

7.1

Sociální pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na případy porušování zákonů a oprávněných zájmů občanů.

7.2

Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a zvyšování sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, v politice státu i v politice mezinárodní.

7.3

Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují.

7.4

Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.

7.5

Sociální pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo.

7.6

Sociální pracovník požaduje uznání toho, že je zodpovědný za své jednání vůči osobám, se kterými pracuje, vůči kolegům, zaměstnavatelům, profesní organizaci a vzhledem k zákonným ustanovením, a že tyto odpovědnosti mohou být ve vzájemném konfliktu.

Tato verze etického kodexu byla revidována v září 2014.


 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2016 | portal@streetwork.cz