Česká asociace streetwork o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS) je profesní organizace zastupující fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb.
 
.zprávičky
01 | 09 | 15
Valná hromada ČAS 2015
Každoroční Valná hromada ČAS se uskuteční dne 19. listopadu 2015 v Brně v Bajkazylu. Podrobnosti připravujeme.
Archiv >
 
 
 
Advertisement
HomeAsociaceEtický kodex České asociace streetwork

13 | 09 | 06 Verze pro tisk

Etický kodex České asociace streetwork

Etický kodex pro nízkoprahové sociální služby (terénní programy, kontaktní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) vychází z etického kodexu sociálních pracovníků, se zaměřením na sociální pracovníky KC, NZDM a pracovníky terénních programů (dále jen sociální pracovník). Jedná se o obecný dokument, který je závazným pro všechny individuální a skupinové členy ČAS.

1.  Etické zásady obecně

1.1

Nízkoprahové sociální služby jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Listině základních práv a svobod. Dále se řídí zákony České republiky.

1.2

Sociální pracovník ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.

1.3

Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v profesním přístupu pracovníků.  

1.4

Právo každého jedince na seberealizaci v rámci programu je nezpochybnitelné, pokud nedochází k omezení takového práva u druhých osob.

1.5Zařízení usiluje o vysokou odbornou úroveň, přičemž poskytuje pouze takové služby, které naplňují standardy vztahující se k nízkoprahovým sociálním službám.  
1.6

Nezbytnou podmínkou etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností.

1.7

Profesní odpovědnost ( v rámci pracovně právního vztahu) má prioritu před osobními zájmy.

2.   Etické zásady ve vztahu ke klientům

2.1Pracovník respektuje uživatele služeb jako partnera se všemi právy a povinnostmi, včetně zodpovědnosti za svůj život.
2.2Pracovník jedná tak, aby nebyla poškozována důstojnost a lidská práva uživatelů služeb.
2.3Pracovník přistupuje se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace ke všem uživatelům služeb.
2.4 Pracovník shromažďuje pouze informace nezbytně nutné pro poskytování služeb. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se vztahují k uživatelům služeb.
2.5Pracovník předchází závislosti uživatele na službě.

3.        Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

3.1Pracovník plní odpovědně povinnosti vyplývající ze závazků k svému zaměstnavateli.
3.2Pracovník se podílí na vytváření prostředí, které umožňuje naplňování zásad tohoto kodexu.
3.3Pracovník se podílí na ovlivňování pracovních postupů s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

4.        Etické zásady kolegiality

4.1Pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.
4.2Pracovník respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na  vhodném místě a vhodným způsobem.

5.        Etické zásady odbornosti a povolání

5.1Pracovník dbá na udržování a zvyšování profesní prestiže. Upozorňuje vhodným způsobem na prokazatelně nekvalitní a neodborné poskytování služeb.
5.2Pracovník se usiluje o zvyšování odborné úrovně své práce a celoživotní prohlubování kvalifikace.
5.3 Pracovník si je vědom profesních hranic.

6.        Řešení etických otázek

6.1Pracovník reflektuje etické otázky spojené s výkonem profese. Usiluje o jejich řešení za využití standardních prostředků. Závažné etické otázky postupuje k řešení v rámci externí supervize. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká.

Tato verze etického kodexu byla zpracována v průběhu roku 2005. V současnosti připravujeme výkladovou část, ve které uvítame vaše příklady z praxe. Příklady, prosíme, posílejte na tento e-mail.

Etický kodex ke stažení zde.

 
.Home .Asociace .Vzdělávání .Supervize .Metodika .Vše o členství v ČAS .Výroční cena .Kontakty .English
.StreetWork.cz .Partneři .Fórum TP .Evropské projekty .Projekt Streetwork pro děti a mládež | ČAS © 2006 - 2015 | portal@streetwork.cz