Zpět do menu Hledat Česká asociace streetwork
Zavřít

Nebylo nic nalezeno.

Zpět na výpis

Nová publikace zkoumá rizika u adolescentů z dětských domovů

21. 5. 2019
Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

Monografie Lucie Vavrysové Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů se pokouší popsat a porovnat adolescenty z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů s vrstevníky, kteří docházejí na základní školy a víceletá gymnázia, v několika psychologických fenoménech (depresivita, impulzivita, přecitlivělost, vyhledávaní vzrušení, negativní myšlení a vybrané rizikové aktivity).

Autorka se v publikaci věnuje pojmovému vymezení zjišťovaných osobnostních rysů a depresivity, vymezení adolescence a jejích specifik a dále samotným zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy, jejich definování a vysvětlení odlišností mezi jednotlivými typy těchto zařízení.

Další užitou metodou je Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. Zde se Vavrysová zaměřila na všechny čtyři osobnostní rysy (negativní myšlení, impulzivitu, vyhledávání vzrušení a přecitlivělost), které škála obsahuje.

Poslední z dotazníků, Výskyt rizikového chování u adolescentů, se věnuje rizikovému chování z pohledu tří subškál, kterými jsou abúzus, delikvence a šikana z pohledu oběti.

Na základě matematických analýz byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi adolescenty z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů a normovým souborem. Monografie poukazuje na to, že adolescenti z dětských domovů se školou a z diagnostických ústavů jsou populací, která je nejvíce riziková při porovnání s jejich vrstevníky docházejícími na základní školy a gymnázia.

Poznatky, informace a údaje lze využít v přímé práci s těmito dospívajícími, a to v rámci intervenčních, preventivních a poradenských aktivit. Data mají sloužit jako podklad pro efektivní nastavení intervenčních programů, mají být podkladem pro odborníky, kteří připravují tyto programy a realizují je. Publikace poskytuje informace a prostor pro efektivní prevenci založenou na důkazech (Evidence-Based Prevention). Výsledky lze využít rovněž jako podklad pro politické debaty a rozhodnutí týkající se dětských domovů se školou či výchovných ústavů. Informace, výsledky a data mohou také sloužit jako podklad pro další odborné aktivity, které mají snižovat výskyt negativních jevů v populaci adolescentů sledovaných zařízení.

Publikaci si můžete stáhnout ve formátu pdf:

L. VAVRYSOVÁ: Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou  a z výchovných ústavů (pdf)

Související články:

Přílohy